Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αἴσθησις καὶ λόγος!Αἴσθησις καὶ λόγος!

    Ἡ θεία αἴσθησις· ὁ θεῖος λόγος.
Ἡ ὑπερουσία εἰσδύει στὴν οὐσία.
Ὁ Λόγος κατέρχεται !
    Τὸ Ἔργον, ἡ Θέλησις τῶν συνειδητῶν Ὄντων,
τῶν Ἀνθρώπων, Αὐτοί, ποὺ εἰς τὸ Πᾶν διαβιοῦν!

    Ὁ Νόμος, ἡ Οἰκονομία, τὸ συνειδητὸν
καὶ ἐσκεμμένον Ἔργον τῶν Λόγων !
Καὶ τότε ὁ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ὁ ἄνω θρώσκων,
ὁ τὸν Λόγον Θεωρῶν καὶ Γιγνώσκων,
ὁ Ἀρχιθέωρος, Μουσικὴν ποιεῖ καὶ ἐργάζεται …
Αὐτός, ἑαυτὸν Δημιουργεῖ· τὸν Σύμπαντα Κόσμον …!

      Τῇ Καλλίστῃ !!!
Ἕκτη, 2α Δεκεμβρίου 2011.

           © Copyright Δ. Μαλασπίνας.
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
        καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
      ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.