Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !!!


ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !!!
ΖΗΤΩ το ΕΘΝΟΣ !!!    ΖΗΤΩ η ΠΑΤΡΙΣ !!!    ΖΗΤΩ οι ΕΛΛΗΝΕΣ !!!
ΕΛΛΗΝΕΣ, ο ΛΑΟΣ του ΔΙΟΣ ήτοι του Θεού !!!

    Θαρσεῖτε ὦ Ἕλληνες !!!
Σήμερα Τρίτη, 29η Μαΐου 2012, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Ἐθνικοῦ πένθους Ἡμῶν, ἡμέρα καθολικοῦ πένθους τῆς Ἀνθρωπότητος, 560 ἔτη ἀπὸ τῆς «ἀποφράδος ἡμέρας», ἡ Ὑπάτη Ἀρχὴ τῶν Οὐρανίων Δωμάτων ἀνακοινοῖ τὴν ἔναρξιν τῆς Δράσεώς της διὰ τὴν ἀνάνηψιν τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἐλευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος· κατ’ ἀκολουθίαν καὶ ὅλων τῶν Λαῶν!!!
    Ἡ πορεία τοῦ θείου αὐτοῦ Θελήματος συναρτᾶται μετὰ τῆς στροφῆς πρὸς τὴν ἔνδον θείαν Ἀρχὴν ἑκάστου Ἡμῶν!!!
    Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Λογου, ἀπευθύνομεν τὸ Χαῖρε πρὸς τὸν Βασιλέα τοῦ Πνεύματος καὶ τὸ ὡσαννά πρὸς τὴν Μητέραν πάντων τῶν Ἀνθρώπων!!!
Γένοιτο!!!

   Το Ιστορικόν της Αλώσεως της Πρωτευούσης Ημών, των «μετά-Ρωμαϊκών» Ελλήνων, των Βυζαντινών Ελλήνων, αλλητρώτου Πρωτευούσης του Ελληνισμού!!!
    Σήμερα Τρίτη, 29η Μαΐου 2012, ημέρα Εθνικού πένθους, ημέρα πένθους της Ανθρωπότητος, εις ανάμνησιν της αποφράδος Τρίτης, 29ης Μαΐου του 1453, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιον, η Πρωτεύουσα του Ελληνικού Βυζαντίου, του Κράτους των Ελλήνων μετά την πτώσιν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καθώς και ολόκληρος η Βυζαντινή Ελλάς, παύει να υπάρχει.
Ο αυτοκράτωρ των Ελλήνων Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, πέφτει μαχόμενος ενδόξως ως απλός στρατιώτης !!!
   Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως σηματοδότησε την έναρξιν της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα Μας, στην Πατρίδα Ημών των Ελλήνων !!!

   Τρίτη, 29ης Μαΐου του 1453, η Ελλάς αφανίζεται δια δευτέρα φοράν, τώρα μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία, από τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄. [Η πρώτη άλωσις της Ελλάδος, ήταν εκείνη εκ της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.]
Τα αίτια της αλώσεως αυτής ήταν:
1.        Πρώτον αίτιον της αλώσεως, ήταν ότι Βυζάντιο ήταν εξασθενημένο και διηρημένο τους τελευταίους δύο αιώνες· ήταν μια σκιά της παλιάς Αυτοκρατορίας. Στους δύο αυτούς αιώνες, η εξασθενημένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεχόταν συνεχείς επιθέσεις από Λατίνους, Σέρβους, Βουλγάρους, ιδιαιτέρως όμως από τους Οθωμανούς Τούρκους.
2.        Δεύτερον αίτιον της αλώσεως, ήταν η Άλωσις της 13η Απριλίου του 1204 από τους Σταυροφόρους. Φράγκοι και Φλαμανδοί στην πλειονότητά τους, αλλά και Γερμανοί, Λομβαρδοί, Τοσκάνοι και φυσικά Βενετοί, που αποτελούσαν το σώμα της Δ΄ Σταυροφορίας, κατελάμβαναν και λεηλατούσαν την Κωνσταντινούπολιν, στο όνομα του Πάπα Ιννοκεντίου Γ΄ και σε παρέκκλισι της πορείας προς τους Αγίους Τόπους, επωφελούμενοι από τις εσωτερικές διαμάχες και τις δυναστικές έριδες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Δ΄ Σταυροφορία υπήρξε καταλυτική για την μετέπειτα εξέλιξη της ιστορίας αλλά πέρα από τις πολιτικές συνέπειές της, που θα μετρούνται για αιώνες, οι πολιτιστικές εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και σήμερα, εδραιωμένες προ πολλού από το δίκαιο του κατακτητή. «Η Κωνσταντινούπολις άδειασε από κάθε πλούτο δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό». 
3.        Τρίτον αίτιον της αλώσεως, ήταν οι πολιτικές και θρησκευτικές έριδες και μετά την επανάκτησίν της το 1261, μετά από 58 χρόνια.
4.        Τέταρτον αίτιον της αλώσεως ήταν η αδυναμία βοηθείας από την Δύσιν.
5.        Πέμπτον αίτιον της αλώσεως ήταν η άσχημη οικονομική κατάστασις· η «οικονομική κρίσις» του Βυζαντίου.
6.         Έκτον αίτιον της αλώσεως ήταν η φυγή μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού.
7.        Έβδομον αίτιον της αλώσεως ήταν όλα αυτά μαζί, τα οποία οδήγησαν την Βασιλεύουσα σε σταδιακή εξασθένησι και συρρίκνωσι.
8.        Όγδον αίτιον της αλώσεως ήταν η κατάληψις της Καλλιπόλεως το 1354 από τους Οθωμανούς, η οποία έφερε ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην Ευρώπη. Έτσι σταδιακά κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο, το οποίο το 1373 έγινε φόρου υποτελής στον Οθωμανό σουλτάνο. (Κάτι όμοιον με τα σημερινά «καθεστωτικά μέτρα» στην Πατρίδα μας υπό ΕΕ.)
9.        Ένατον αίτιον της αλώσεως ήταν η αδιάκοπη επεκτατικότης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή, όπως ακριβώς σήμερα ο Τουρκικός επεκτατισμός, τον οποίον «ευλογεί» η ελλαδική κομματοκρατία.
10.   Δέκατον αίτιον της αλώσεως ήταν οι ιδιαίτερα άνισες συγκρούσεις υπέρ των Τούρκων, σε σημείο που να μνημονεύεται από τις ιστορικές πηγές μόνον το τετελεσμένο της εκβάσεως της πολιορκίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, που αποκρύπτονται από τους Έλληνας, οι Τουρκικές επεκτατικές ενέργειες. πχ. Κύπρος, Θράκη, Μακεδονία, Ίμια, ….  
   Φυσικά ήταν αδύνατον να μην καταγραφεί ο ηρωισμός των πολιορκημένων και ιδιαιτέρως του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου !!!
Το γεγονός της πτώσεως της «θεοφυλάκτου Πόλεως», άφησε βαθιά ίχνη στις πηγές της εποχής.
    Απόρροια της Αλώσεως ήταν η συνέχισις της εδαφικής προωθήσεως των Τούρκων. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας την Βιέννη.
   Το 1453 στην Αυτοκρατορία ανήκαν εκτός από την ίδια την Κωνσταντινούπολι και τα περίχωρά της, το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, με επίκεντρο τον Μυστρά. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ένα Ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε το 1204 στην άκρη της Μικράς Ασίας και κατάφερε να επιβιώσει όλο αυτό το διάστημα, αποτελούσε εντελώς ξεχωριστή από το Βυζάντιο πολιτική οντότητα.

   Ιστορικόν της Αλώσεως.
Τα πρώτα οθωμανικά αποσπάσματα έκαναν την εμφάνισί τους στις 2 Απριλίου, ενώ ολόκληρο το στράτευμα έφτασε σταδιακά έξω από τα τείχη της πόλης εως στις 5 Απριλίου.
Στις 6 Απριλίου κηρύχθηκε επίσημα η πολιορκία από τον Μωάμεθ Β', αφού πρώτα, σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, η πρότασίς του για να παραδοθεί η πόλις υποσχόμενος ότι θα σέβονταν την ζωή και την περιουσία των κατοίκων, απορρίφθηκε από τους Βυζαντινούς. Αμέσως ξεκίνησε ο κανονιοβολισμός.
Πολυάριθμοι φανατικοί μουσουλμάνοι μοναχοί (δερβίσιδες) και παπάδες του Ισλάμ, κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους στρατιώτες και με κηρύγματα τόνωναν την πολεμική ορμή τους.
Στην θάλασσα τα πλοία έκαναν την πρώτη τους επίθεση, πιθανόν στις 9 Απριλίου, χωρίς επιτυχία.
Στο διάστημα μεταξύ 6 με 11 Απριλίου ο Μωάμεθ πήρε μερικά στρατεύματα και κυρίευσε δύο φρούρια που υπήρχαν έξω από την πόλη, το Θεράπειο και Στουδίου, ενώ την ίδια περίοδο ο Μπαλτόγλου επιτέθηκε και κατέλαβε τα Πριγκιπόνησα.
Στις 12 κατέφθασε ο τουρκικός στόλος από την Καλλίπολη και αγκυροβόλησε στο Διπλοκιόνιο. Ήταν ο πρώτος πραγματικά αξιόμαχος στόλος που είχαν αποκτήσει οι Οθωμανοί. Την ίδια μέρα ξεκίνησε ο βομβαρδισμός με τα κανόνια, που συνεχίστηκε αδιάκοπα σε όλο το διάστημα της πολιορκίας.
Οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κανόνια, που άλλωστε ήταν πολύ κατώτερα από τα τουρκικά, τα οποία είχαν τοποθετήσει πάνω στα τείχη, για να βάλλουν εναντίον των πολιορκητών, διότι γρήγορα διαπίστωσαν ότι κάθε βολή τους προκαλούσε ρωγμές στα ίδια τα τείχη. Ωστόσο η άμυνα τις πρώτες βδομάδες διεξάγονταν με επιτυχία.
Την νύχτα της 18ης Απριλίου οι Οθωμανοί επιτέθηκαν με αλαλαγμούς και τυμπανοκρουσίες στο Μεσοτείχιο. Καθώς το σημείο επιθέσεως ήταν στενό η αριθμητική υπεροχή των Τούρκων ήταν χωρίς νόημα, ενώ η ανώτερη θωράκισις των βυζαντινών, όπως και η ηγετική ικανότητα του Τζουστινιάνι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην νικηφόρα απόκρουσι της επιθέσεως. Μετά από τέσσερις ώρες οι Οθωμανοί υποχώρησαν έχοντας 200 νεκρούς ενώ οι υπερασπιστές κανέναν.
Στις 20 Απριλίου σημειώθηκε ένα αναπάντεχα ευχάριστο γεγονός για τους πολιορκημένους. Τρία γενουατικά πλοία και ένα βυζαντινό, μετά από νικηφόρα σύγκρουση με αριθμητικά υπέρτερο τουρκικό στόλο, ήλθαν να ενισχύσουν τους Βυζαντινούς. Ο σουλτάνος είχε τόσο αναστατωθεί από την ναυμαχία αυτή που προχώρησε έφιππος στην θάλασσα. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την ψυχολογία των πολιορκημένων, οι οποίοι πίστευαν ότι η ευνοϊκή έκβασις της πολιορκίας ήταν πλέον ορατή.
Στις 22 Απριλίου, ο στόλος των Τούρκων ύστερα από επιχείρησι της προηγουμένης νύχτας, κατάφερε να διεισδύσει εντός του Κεράτιου κόλπου. Για τον σκοπό είχε κατασκευαστεί στην κοιλάδα μεταξύ των λόγγων, ένα είδος ξύλινης εξέδρας, επάνω από την οποία σύρθηκαν- με τη βοήθεια πλήθους ανθρώπων που ήταν στη διάθεση του Μωάμεθ Β΄- τα οθωμανικά πλοία, που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε τροχούς. Για να μη γίνει αντιληπτό το εγχείρημα, τα κανόνια βομβάρδιζαν ακατάπαυστα το χερσαίο τείχος. Ο στόλος των Βυζαντινών και των Ιταλών συμμάχων τους, που στάθμευε εντός του Κεράτιου κόλπου, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πυρά και η κατάσταση της πόλεως έγινε κρίσιμη. Τότε οργανώθηκε σχέδιο για να πυρποληθεί ο Τουρκικός στόλος με υγρό πυρ (λόγω της άκρας μυστικότητάς του, αγνοούμε σήμερα την ακριβή σύστασί του) την επόμενη νύχτα, όμως το σχέδιο προδόθηκε και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε. Επί πλέον, η άμυνα της πόλεως εξασθενούσε, καθώς έπρεπε να τοποθετηθούν δυνάμεις στο τείχος του Κερατίου που ως τότε δεν είχε ανάγκη από ιδιαίτερη περιφρούρηση.
Στο μεταξύ στη βυζαντινή πρωτεύουσα είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψις τροφίμων. Οι πολεμιστές είχαν αρχίζει να κουράζονται με τις αλλεπάλληλες εχθρικές επιθέσεις. Επίσης Βενετοί και Γενουάτες διαπληκτίζονταν κατηγορώντας οι πρώτοι τους δεύτερους για συνεργασία με τον εχθρό. Υπήρχαν φήμες ότι οι Γενουάτες του Γαλατά, ο οποίος έμεινε ανέγγιχτος από τους Τούρκους σε όλο το διάστημα της πολιορκίας, βοηθούσαν τον σουλτάνο. Επίσης πολλοί Βυζαντινοί αλλά και ξένοι συμβούλευαν τον Αυτοκράτορα να διαφύγει, όμως ο Κωνσταντίνος με θάρρος και αξιοπρέπεια απέρριπτε την ταπεινωτική αυτή λύσι.
Στις 21 Μαΐου, ο σουλτάνος έστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Ζητούσε την παράδοσι της Πόλεως με την υπόσχεσι να επιτρέψει στον Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Επίσης, θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Τέλος, εγγυόταν για την ασφάλεια του πληθυσμού που θα παρέμενε στην πόλι. Οι αντιπροτάσεις του Κωνσταντίνου διαπνέονταν από πνεύμα αξιοπρέπειας και αποφασιστικότητας. Δέχονταν να πληρώσει υψηλότερους φόρους υποτέλειας (όπως απαιτούν σήμερα «αυτοί» της Ευρώπης) και να παραμείνουν στα χέρια των Τούρκων όλα τα κάστρα και τα εδάφη που είχαν στο μεταξύ κατακτήσει. Για την Κωνσταντινούπολη όμως δήλωσε:
    «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ' ἐμὸν ἐστίν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.»    
(Το να σου παραδώσω όμως την πόλιν ούτε σ' εμένα επαφίεται ούτε εις άλλον από τους κατοίκους της, διότι με κοινή απόφασιν οι πάντες θα αποθάνωμεν αυτοπροαιρέτως και δεν θα υπολογίσωμεν την ζωή μας.)

    Η τελική επίθεσις.
Ύστερα από την αποτυχημένη προσέγγισι, ο Μωάμεθ Β' κάλεσε πολεμικό συμβούλιο και κατόπιν έβγαλε λόγο προς τους στρατιώτες του, ζητώντας του θάρρος και σταθερότητα. Τόνισε ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για έναν επιτυχή πόλεμο: η επιθυμία (για τη νίκη), η ντροπή (για την ήττα) και η υπακοή στους ηγέτες. Επίσης δήλωσε με όρκο πως ο ίδιος ήθελε μόνο τα τείχη και τα οικοδομήματα της πόλεως και πως αφήνει στο στρατό του όλα τα άλλα. Υπογράμμισε πως υπάρχουν θησαυροί μέσα στα κτήρια και κυρίως στις εκκλησίες και πως θα επωφεληθούν από τον εξανδραποδισμό των κατοίκων, ανάμεσά τους υπήρχαν πολλές νέες γυναίκες. Τέλος διέταξε νηστεία και προσευχή. Η επίθεσις ορίστηκε για την νύχτα της 29ης Μαΐου.
Στις 28 Μαΐου συντελέστηκε μεγάλη ακολουθία στην Αγία Σοφία, η τελευταία χριστιανική ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη εκκλησία της Πόλεως, την οποία παρακολούθησε πλήθος αξιωματούχων και πιστών. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' σε λόγο προς τον Λαό του, όπως τον διασώζει ο Σφραντζής, τον προέτρεψε να αντισταθεί γενναία, λέγοντας ότι οι Τούρκοι «υποστηρίζονται από όπλα, ιππικό, πυροβολικό και την αριθμητική τους υπεροχή, εμείς όμως στηριζόμεθα πρώτα στον Θεό και Σωτήρα μας και κατόπιν στα χέρια μας και στην δύναμί μας που μας έχει χαρίσει ο ίδιος ο Θεός». Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής:
    ...Γνωρίσατε λοιπόν τούτο: Εάν ειλικρινά υπακούσετε ό,τι σας διέταξα, ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, θα αποφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία Του, που κρέμεται επάνω μας.    
    Την Τρίτη το βράδυ, 29 Μαΐου, μεταξύ 01.00 και 02.00, εκδηλώθηκε γενική τουρκική επίθεση. Μόλις δόθηκε το σύνθημα η Πόλις υπέστη συνδυασμένη επίθεσι από τρεις πλευρές συγχρόνως. Οι Βυζαντινοί κατάφεραν να αποκόψουν τις υπόγειες σήραγγες απ' όπου οι Τούρκοι προσπάθησαν να περάσουν κάτω από τα τείχη. Παρόλο που στις επιθέσεις ήταν περισσότεροι αριθμητικά, οι Βυζαντινοί τους απώθησαν αρκετές φορές προκαλώντας τους τρομερές απώλειες. Οι δύο πρώτες επιθέσεις αποκρούστηκαν. Όμως ο Μωάμεθ Β' οργάνωσε πολύ προσεκτικά την τρίτη και τελευταία επίθεση. Με ιδιαίτερη επιμονή οι Τούρκοι επιτέθηκαν κατά του μέρους των τειχών το οποίο ήταν κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού (Πέμπτον), όπου πολεμούσε και ο ίδιος ο Αυτοκράτωρ. Ένας από τους κύριους υπερασπιστές της πόλης, ο Γενουάτης Ιουστινιάνι, τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτή η απώλεια υπήρξε ανεπανόρθωτη για τους Βυζαντινούς. Στα τείχη δημιουργούνταν συνεχώς ρήγματα και ο Αυτοκράτορας, πολεμώντας ως απλός στρατιώτης, έπεσε στην μάχη. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον θάνατο του και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του έγινε γρήγορα θέμα ενός θρύλου που έχει συσκοτίσει την ιστορική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοσι, οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να σπάσουν τη γραμμή άμυνας των τειχών, παρά μόνο όταν από εσωτερική προδοσία μπήκαν από την Κερκόπορτα και περικύκλωσαν τους αμυνομένους.
    Λεηλασίες 
Η πολιορκία κράτησε περίπου 3 μήνες και, τελικά, ο σημαντικά ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 «αποφράς ημέρα».
   Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην Πόλι, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ή πιθανόν την επόμενη, ο Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην Πόλι και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε. Κατόπιν ο Πορθητής εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών.
Όπως παραδίδει ο Σφραντζής, δόθηκε διαταγή για τριήμερη λεηλασία της Πόλεως. Ο σουλτάνος επιφύλαξε για τον εαυτό του τα οικοδομήματα και τα τείχη της Πόλεως, αφήνοντας τα υπόλοιπα αγαθά, τους αιχμαλώτους και τα λάφυρα στη διάθεσι των στρατευμάτων. Ο άμαχος πληθυσμός της Κωνσταντινουπόλεως θανατωνόταν χωρίς διάκρισι. Οι εκκλησίες με επικεφαλής την Αγία Σοφία, καθώς και τα μοναστήρια με όλο τους τον πλούτο λεηλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής και λαφυραγωγίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών χάθηκαν αναρίθμητοι πολιτιστικοί θησαυροί. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν, κομματιάστηκαν ή πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές. Ο ιστορικός Κριτόβουλος, που ανήκε στο οθωμανικό στρατόπεδο, αναφέρει ότι δεν υπήρξε στοιχειώδης οίκτος κατά τις λεηλασίες και η Πόλις ερημώθηκε ολοσχερώς.[42]
     Επακόλουθα της Αλώσεως. 
Η Ορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε πια να υφίσταται και στην θέσι της ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε η Μωαμεθανική Οθωμανική Αυτοκρατορία, της οποίας η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από την Αδριανούπολι στην Κωνσταντινούπολι, που ονομάστηκε από τους Τούρκους Ισταμπούλ (από τη φράσι «εις την πόλιν») και παρέμεινε έδρα του κράτους ως την οριστική κατάλυσί του το 1922.
Το 1456 ο Μωάμεθ Β' απέσπασε από τους Φράγκους την Αθήνα και λίγο αργότερα υπέταξε όλες τις ελληνικές περιοχές, όπως και την Πελοπόννησο. Ο Παρθενών, που τότε ήταν εκκλησία της Θεοτόκου, μετετράπη με διαταγή του ίδιου σε τζαμί.
Το 1461, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας περιήλθε στην εξουσία των Οθωμανών. Την ίδια χρονιά καταλήφθηκαν και τα τελευταία υπολείμματα του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως σηματοδότησε την έναρξιν της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα Μας, στην Πατρίδα Ημών των Ελλήνων !!!
Σημείωσις :
Ο κύριος όγκος των ιστορικών σημειώσεων ελήφθη από την διαδικτυακή εγκυκλοπαιδεία «Βικιπαίδεια».
© Copyright Δ. Μαλασπίνας.
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
        καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
      ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Δυναμική Ανάπτυξις Ελλάδος.


ΕΛΕΥΘΕΡΗ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ε.Α.Ο.Α.Ε.

Προς μία όντως Δυναμικά Διαδραστική και Ταχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ της Ελλάδος, κατά τα πρότυπα των Ελευθέρως Αναπτυσσομένων Λαών,
όπου ο Πολίτης έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και την Ευθύνη.

Από το Οικονομικό αδιέξοδο στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ευμάρεια!!!
Προτάσεις του Δρ. Αθ. Χύμη για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.


   Προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξι της Ελλάδος, από την σημερινή πολύ χαμηλή παραγωγή, προς την Κοινωνική και Εθνική Ευημερία.

   Το ζητούμενο και απολύτως αναγκαίο είναι να αναπτυχθεί και να αυξηθεί η παραγωγή.
Το πρώτο αναγκαίο που απαιτείται, η πρώτη μέριμνα, είναι να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις που κρύβει εντός του κάθε Έλλην.
Για να γίνει αυτό χρειάζονται απλά μέτρα τα οποία ουδείς πολιτικός τολμά να πει διότι έχουν "πολιτικό κόστος", επειδή ολόκληρος ο συνδικαλισμός και ολόκληρο το κομματικό – πελατειακό κράτος, από την μεταπολίτευση και μετά, χτίστηκε πάνω στην τιμωρία του επιχειρείν και στην επιβράβευσι της τεμπελιάς.
Προ ετών Έλλην επιχειρηματίας θέλησε να συνδέσει νησιά με υδροπλάνα και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες έπεσαν πάνω στην τότε κυβέρνησι, ώστε να ματαιώσουν αυτό το επιχειρηματικό εγχείρημα, που είχε σχεδιάσει και το οποίο προτίθετο να εφαρμόσει ο Έλληνας επιχειρηματίας. Όμως η υλοποίησις αυτή θα "έκοβε" την κίνησι του κατεστημένου των ακτοπλοϊκών εταιριών και κατά συνέπεια θα ελάττωνε τις υψηλές τιμές που απολαμβάνουν. Μέσω της γνωστής γραφειοκρατίας "τα κατάφεραν", τον έδιωξαν δηλαδή, εις όφελος των κομματικών-πελατειακών-συνδικαλιστικών συμφερόντων, και εις βάρος ολοκλήρου της κοινωνίας. Έτσι ματαιώθηκε και τελικά εξαλείφθηκε η πηγή γρήγορης και φθηνής μεταφοράς, αλλά και αυξήσεως του Τουρισμού, εγχωρίου και ξένου. Ματαιώθηκε λοιπόν μια δυναμική συμβολή στην ανάπτυξι της Ελληνικής οικονομίας, προς βλάβην όχι μόνον των τοπικών Κοινωνιών, αλλά γενικότερα της Ελληνικής Οικονομίας.
Εδώ καταφαίνεται πως η "κομματοκρατία", ο κομματικός Παρεμβατισμός, όχι μόνον παρεμποδίζει, αλλά αναστέλλει την οικονομική Ανάπτυξι.
Λύσις επί αυτού υπάρχει άμεση, όμως μόνον για όποιον Πολιτικό θέλει την Σωτηρία της Ελλάδος!

Γενικές Αναπτυξιακές Προτάσεις, απλές αλλά όχι απλοϊκές!
Οικονομικές δηλαδή προτάσεις, πέραν των συντεχνιακών και δημαγωγικών, για την Κοινή και Καθολική Ωφέλεια των Ελλήνων και την Σωτηρία της Πατρίδος μας!!!
    Εδώ και ΤΩΡΑ :
1.            Μείωσις φορολογικών συντελεστών. Χαμηλός Ενιαίος  φόρος (flat tax). Έτσι δεν τιμωρούνται οι επιχειρηματίες και οι σκληρά εργαζόμενοι, όπως αντιθέτως θέλει να κάνει η κρατούσα πολιτική νοοτροπία για να φέρει ανεργία και χάος. Όμως η μείωσις των φόρων θα δημιουργήσει άμεσα και πλήθος θέσεων Εργασίας.
2.            Μείωσις φόρου επιχειρήσεων και συγχρόνως απάλειψις διπλής φορολογήσεως. Αυτό που επικρατεί τώρα πρέπει να σταματήσει αμέσως! Τώρα, επιβάλλεται φόρος σε κέρδη επιχειρήσεως και μετά ξανά φόρος στο εισόδημα ατόμων που παίρνουν μέρισμα από το ήδη φορολογηθέν κέρδος της επιχειρήσεως. Ο διπλός φόρος πολεμά και ακόμη τιμωρεί το επιχειρείν.
3.            Τα επιδόματα ανεργίας, ταυτοχρόνως με τα ανωτέρω μέτρα, πρέπει σταδιακά να μειωθούν. Η μείωσις των επιδομάτων ανεργίας είναι απολύτως αναγκαία διότι όσον αυτά αυξάνουν τόσον επιδοτείται η αδιαφορία και η αδράνεια. Συνεπώς επιδοκιμάζεται, επιδοτείται και αμείβεται η τεμπελιά. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται εργατικά χέρια για να μαζέψουν την αγροτική παραγωγή και ουδείς Έλλην να εμφανίζεται από τη μία και από την άλλη να υπάρχει υψηλή ανεργία!
4.            Απελευθέρωσις ΤΩΡΑ όλων των επαγγελμάτων. Αρκετά έφαγαν όλοι αυτοί από τις σάρκες του ελληνικού Λαού, τόσα χρόνια και χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Παραδείγματα : α. Γιατί π.χ., ο ταξιτζής και ο φορτηγατζής να πληρώνει την άδεια δεκάδες χιλιάδες ευρώ; Αυτά είναι πεταμένα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι μετά θα χρεώσει παραπάνω, για να τα αποσβέσει. Σημαίνει ότι θα τα πληρώσει ο κόσμος, εμείς. β. Γιατί ο δικηγόρος και ο συμβολαιογράφος να παίρνει αμοιβή που έχει θεσμοθετηθεί από το κλεπτοκομματικό κράτος; Ο Ελεύθερος συναγωνισμός θα καθορίσει αυτομάτως το τίμημα του Έργου, της εργασίας εκάστου, το τι  πόσον θα πάρει έκαστος ελεύθερος επαγγελματίας. Γιατί να τον πληρώνουμε όλοι εμείς αντί να πληρώσουμε κάτι άλλο πιο χρήσιμο για μας συμβάλλοντας έτσι στην πραγματική ανάπτυξι; Οι λίγοι π.χ. «αυτοκινητιστές», που μόλις αγόρασαν την άδεια και θα ζημιωθούν υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν. Όλοι οι συνάδελφοί τους θα δημιουργήσουν ταμείο, όπου θα καταθέσουν εθελοντικά τον οβολό τους, που τόσα χρόνια έπαιρναν με το παραπάνω από τον απλό πολίτη και έτσι θα στηρίξουν τους λίγους ζημιούμενους – «αδικημένους» Συναδέλφους τους! Έτσι θα εφαρμοστεί η έμπρακτος, δικαία και ανταποδοτική Αλληλεγγύη, των υπευθύνων, αυτοδιοικουμένων και με αλληλεγγύη πλέον πολιτών, χωρίς τις πατερίτσες, «τα δεκανίκια τού Κομματικού Κράτους».
5.            Άμεση αξιολόγησις, όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και υπαλλήλων με κριτήρια παραγωγής Ηθικά και αδιαβλήτως Αντικειμενικά, εκπορευόμενα από τον Πολίτη, τον άμεσο δηλαδή ενδιαφερόμενο και όχι από τα κόμματα και τους «ημετέρους».
6.            Ταυτόχρονη μείωσις της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών-αδειών ώστε να καταστεί ο ιδιωτικός τομέας παραγωγικότερος. Να μην χάνει δηλαδή χρόνο και χρήμα, σε ανούσια γραφειοκρατία. Αλλά ακόμη και ο δημόσιος τομέας, θα γίνει παραγωγικότερος, αφού θα κάνει και λιγότερη, αλλά και πλέον αποτελεσματική εργασία. Έτσι δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη για τόσους πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και οι υπάρχοντες δεν θα χρειάζεται να εργάζονται υπερωρίες, μα ούτε και θα βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται αδιακρίτως παραγωγικότητος. Το μέτρο των «οριζοντίων περικοπών» είναι μέτρο Άδικο, Ανήθικο και συγχρόνως Απάνθρωπο διότι τιμωρεί τον Ευσυνείδητο και Εργατικό, καταλογίζοντάς του ουσιαστικά τα διαπραττόμενα αδικήματα τών “άλλων”, των βλαπτικών, οκνηρών και πονηρών, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον επιζήμιο και τον “ημέτερο”, το “κομματικό όργανο ", που συνετέλεσε στην πελατειακή σχέσι, η οποία έφερε την χώρα στην χρεωκοπία.
7.            Επαναπατρισμό του Ελληνικού υπερστόλου, με μέτρα υπέρ τών Εφοπλιστών και όχι η Ελλάς να τιμωρεί την μεγαλύτερη επιχειρησιακή δύναμι του Πλανήτη, τους Έλληνες Εφοπλιστές, τα δικά της παιδιά, που φέρνουν αφθονία πλούτου, ευημερίας και φήμης στην Πατρίδα μας! Η επάνοδος τού Ελληνικού υπερστόλου σημαίνει εκατοντάδες περιφερειακές επιχειρησιακές μονάδες και συνεπώς χιλιάδες θέσεις Εργασίας!!!  

   Όλα τα ανωτέρω μέτρα, είναι απαραίτητο να ληφθούν μαζί και όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα, ώστε να λειτουργήσουν διαδραστικά και συνεπώς ομαλά, προς την ανάπτυξι της χώρας μας!!!
Π.χ. το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να μειωθεί, μαζί με τους συντελεστές φορολογήσεως και την απλοποίησι διαδικασιών, ώστε και φθηνότερα να καταστούν τα προϊόντα, αλλά και θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν, δια της ενεργοποιήσεως επιχειρηματιών!!!  Πρέπει λοιπόν να αμείβεται το επιχειρείν δια διευκολύνσεων και απαλλαγών και όχι δι’ επιδοτήσεων!!!

   Γενικώς η συνταγή επιτυχίας είναι: χαμηλοί φόροι και μικρό κράτος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με την Ασφάλεια και την Δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και όχι όπως έχουν κάνει τόσα χρόνια που Βουλευτής και Υπουργός είναι το ίδιο πρόσωπο και φυσικά επεμβαίνουν και στην  Δικαιοσύνη.
   Το κράτος δεν νοείται να είναι επιχειρηματίας. Δεν επιτρέπεται να μεταμορφωθεί και να λειτουργεί ως επιχειρηματίας, αλλά ούτε ως τραπεζίτης.  
Το κράτος απλώς πρέπει να εγγυάται την Τάξι, τον Νόμο, ως και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Τα υπόλοιπα τα κάνουμε εμείς οι Υπεύθυνοι Πολίτες. Τόσο δε περισσότερο υπεύθυνοι γινόμαστε όσο περισσότερο το κράτος δεν προστατεύει συντεχνίες και δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του πατερούλη (Προστατευτισμός). Αλλιώς γινόμαστε ανεύθυνοι και οκνηροί, καθώς όλα τα περιμένουμε από τον «πατερούλη», το Κομματικό Κράτος.
   Οι αγρότες μόνοι τους θα ανασυστήσουν τούς πάλαι ποτέ Κραταιούς Συνεταιρισμούς, τους οποίους ο κομματισμός διέλυσε. Όπως είπαμε, δεν χρειάζονται επιδοτήσεις.
   Οι επιχειρηματίες, Έλληνες και ξένοι θα θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, στην Χώρα των χαμηλών φόρων, της μικρής γραφειοκρατίας, και του σταθερού Νομικού πλαισίου, στην Χώρα προστασίας της ιδιοκτησίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, για να επενδύσουν. Έτσι αυτομάτως θα δημιουργήσουν θέσεις Εργασίας και όχι διά κρατικών Επιδοτήσεων, που απαιτούν κι’ άλλους φόρους.
    Απαιτείται Ευέλικτο Νομικό πλαίσιο και χαμηλοί Φόροι, κάτω του 10%, ώστε να μην εμποδίζεται ο αγρότης, ο επιχειρηματίας, ο εργαζόμενος, να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για αυτόν και την οικογένειά του. Τότε αυτό θα είναι συγχρόνως Ωφέλιμο και για την Πατρίδα μας!!!  Έχει αποδειχθεί ότι η μικρή μέχρι μηδενική φορολογία φέρνει ταχεία και σταθερά εξελισσομένη Οικονομική Ανάπτυξι και συνεπώς ευημερία.
    Να μην Τιμωρείται πλέον η Εργασία και η Περιουσία!!! Αυτό γίνεται με χαμηλούς φόρους και μόνον.

     Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι η Αυτάρκεια ΔΕΝ είναι αυτοσκοπός. Μπορεί να παράγουμε πράγματα πολύ χρήσιμα για άλλους,  (μεταξύ άλλων ελαιόλαδο, αγροτικά προϊόντα, τουρισμό, ιδέες, πετρέλαια, ...), τα οποία τα εμπορευόμαστε για να αποκτήσουμε άλλα αγαθά που δεν παράγουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει Παραγωγή και όχι αναγκαστικά Αυτάρκεια. Το υπέδαφος, το έδαφος, οι θάλασσες, ο Ήλιος μας, οι άνεμοι, η Ναυσιπλοΐα μας, η Ιστορία μας, ο Πολιτισμός μας, η Παράδοσίς μας, η Γλώσσα μας, το Ελληνικό Πνεύμα, μαζί με την απαράμιλλη Εργατικότητα του Έλληνα και τον Επιχειρηματικό του Νου, μπορούν να κάνουν την Ελλάδα πρώτη Δύναμι παγκοσμίως!!!

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Ε.Κ.Ε.


Επίκειται ανάρτησις.

Ανθρώπινο Κεφάλαιον και “Kαπιταλισμός”.

Επίκειται ανάρτησις.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Δηλώσεις – Ομολογίες – Καταγγελίες. Α.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τρίτη απόπειρα του καρτέλ της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας να υποδουλώσει ολόκληρη την Ευρώπη σε μια οικονομική δικτατορία.
1. Lógos Dr. Rath Berlin 2012 ellàda (Greece)
Ομολογία του Γερμανού Ιατρού Dr. Rath Berlin  :
0.27  «Δύο φορές στην ιστορία του, ο Λαός μας αφέθηκε να πέσει θύμα εκμεταλλεύσεως οικονομικών συμφερόντων, ξεκάθαρος στόχος των οποίων ήταν να κατακτήσουν την Ευρώπη και τον κόσμο με την Βία
0.31 «Δύο φορές στην ιστορία του, ο κόσμος της Γερμανίας, παρακινούμενος από την ακόρεστη απληστία της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, και την δίψα των πολιτικών συνεργών τους για εξουσία, βύθισε την Ευρώπη και τον κόσμο στη δυστυχία.»
Καταγγελίες :
3.00 «Εμείς σας λέμε ότι αυτή η Ευρώπη, την οποία εσείς, κυρία Μέρκελ, κύριε Σαρκοζί και οι υπόλοιπες πολιτικές μαριονέτες του καρτέλ θέλετε να μας παρουσιάσετε ως σύγχρονη Ευρώπη, έχει μια δυσώδη επίγευση. Αναδύει δυσοσμία της εποχής του αυτοκράτορα και των Ναζί, όπου έχουν τις ρίζες τους αυτά τα απάνθρωπα σχέδια της υποταγής της Ευρώπης στο καρτέλ της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας
3.48  «Βλέπουμε, ότι ο δρόμος της Ευρώπης που επιδιώκετε, κ. Μέρκελ, είναι στρωμένος με τα πτώματα σχεδόν εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) θυμάτων των δύο παγκοσμίων πολέμων που σφαγιάστηκαν στην προσπάθεια του καρτέλ – σε συνεργασία με τους προκατόχους σας στην Καγκελαρία – για να υποδουλώσουν την Ευρώπη και τον κόσμο.»
Δηλώσεις :
4.44 «Με συναίσθηση ξεκαθαρίζουμε στην κ. Μέρκελ και στις υπόλοιπες πολιτικές μαριονέτες του καρτέλ το εξής: Δεν χρειαζόμαστε το ευρώ σας.  Το νόμισμα αυτό … επιτελεί μια και μοναδική λειτουργία: Σαν αλυσίδα υποδουλώνει εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη στην οικονομική δικτατορία σας.»
5.09  «Στο Λαό της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, που εκβιάζονται με πτώχευση εάν δεν υποταχθούν στους όρους των επιτρόπων του καρτέλ στις Βρυξέλλες, φωνάζουμε το εξής: Μην υποκύπτετε στην πίεση. Οι πολιτικοί που σας πιέζουν είναι μαριονέτες του εμπορίου με τις ασθένειες μιας απάτης δισεκατομμυρίων των φαρμακοβιομηχανιών, που επί δεκαετίες απομυζούσε την χώρα σας και συντέλεσε στην δημιουργία της οικονομικής κρίσεως.»
5.57 «….  ….  Απελευθερωθείτε από τα δεσμά του ευρώ στη χώρα σας. Επιστρέψτε στα Εθνικά σας νομίσματα.»
6.23  «…  ….  το καρτέλ της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας και το πολιτικό του γραφείο στις Βρυξέλλες,
 7.00  «… …  κάθε μέρα που επιτρέπετε στο καρτέλ …  φράζετε την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ειρήνη για τη χώρα σας και τα παιδιά σας …  …»
7.08  «…     η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τρίτη απόπειρα του καρτέλ της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας να υποδουλώσει ολόκληρη την Ευρώπη σε μια οικονομική δικτατορία  ….»
7.27  «…  όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν την Δικτατορία των Βρυξελλών ….
16.38  «…  …   ο συναρπαστικός κόσμος χωρίς ασθένειες δεν μας χαρίζεται …γιατί κάθε μια από αυτές συνιστά αγορά δισεκατομμυρίων …»
17.24  «Συμμετάσχετε ή ιδρύστε …   την δική σας ομάδα ενεργών πολιτών ….  ζωή ελεύθερη από καρκίνο …»

2. Ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών μιλά για την Οικονομική κατοχή της Ελλάδος !

http://www.youtube.com/watch?v=EkWMMTWxbIM

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Το "κρατίδιον τής βουλής" κατά τής Βουλής τών Ελλήνων. Α.


1. Στις 26 Ιουνίου 2011 έληξε η Εθνική μας Κυριαρχία.
http://www.youtube.com/watch?v=XNa-LJbX6BM&feature=related
Ακούστε ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον απόσπασμα από την εκπομπή του Μάνου Κακλαμάνου και του Δημήτρη Καζάκη στο «Ράδιο 9» - http://www.tempo.gr
4.26  Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, απευθυνομένη την 08-02-2012 στον εκλεγέντα  νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, λέει:  ....

2. Κασιμάτης: Κατάλυση Συντάγματος!
     Έτριψα τα μάτια μου, πήρα και χρησιμοποίησα 2 μπατονέτες  για κάθε μου αυτί και συνέχισα ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ πλέον με επικινδυνότητα για εγκεφαλικό ή καρδιολογικό επεισόδιο να βλέπω και να ακούω σήμερα το πρωί τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ Γιώργο Κασιμάτη του Πανεπιστημίου Αθηνών να δηλώνει στην εκπομπή του κ Γιώργου Παπαδάκη ότι: (τα αποδίδω σε ελεύθερη μετάφραση)
      «Το μνημόνιο με την τρόικα είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, οι αφαιμάξεις που έγιναν στην σύνταξή μας και τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, και, και, και, και όπως στέκεται το μνημόνιο απεμπολεί τα ΕΘΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ μας δικαιώματα!!!»
     Ο κ Κασιμάτης είπε επίσης ότι ΔΕΝ έπρεπε να εγκριθεί το μνημόνιο ως ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ αποδεκτό από τις Νομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης και ότι ο ίδιος το καλοκαίρι του 2010 έκανε ΤΕΡΑΣΤΙΟ αγώνα για να ανακληθεί αλλά ΔΕΝ τον άκουσε κανείς!!!
       Αναρωτιέμαι, με αδικαιολόγητη ίσως, αλλά όχι επιτηδευμένη και εσκεμμένη αφέλεια ΔΕΝ είναι ΕΠΕΙΓΟΝ το περιστατικό και δεν ΠΡΕΠΕΙ  ΑΜΕΣΑ – ΤΩΡΑ κι’ όλας - οι 2 συνάδελφοί του Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου και νυν Υπουργοί κκ Βενιζέλος και Λοβέρδος να αντικρούσουν με επιστημονικά επιχειρήματα αυτό που εγώ εισέπραξα από τα λεγόμενα του κ Κασσιμάτη, ως πράξεις κατάλυσης του Συντάγματος και απεμπόληση Εθνικής Κυριαρχίας από την Κυβέρνηση;
       Είπε και πολλά άλλα, ο κ Κασιμάτης, και ανάμεσά τους το επίσης ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ότι : «περίμενε έστω ΕΝΑΣ ή ΜΙΑ Βουλευτής να εγείρει τα 2 αυτά καυτά θέματα μέσα στη Βουλή δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για άμεση ΑΚΥΡΩΣΗ του μνημονίου, αλλά κανείς και καμία ΔΕΝ το έκανε!!!»
       Τρίβω τα μάτια μου για όσα είδα, μπατονέτες ξανά στα αυτιά μου για όσα άκουσα και βρίσκομαι σε κατάσταση επικινδυνότητας!
        ΑΣΧΕΤΟ με τα παραπάνω αλλά σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη μας:
        Κύριε Δήμαρχε φροντίστε να είναι ΑΔΕΙΟΙ οι κάδοι σκουπιδιών πριν την αυριανή παρέλαση καθότι ΕΑΝ ευσταθεί αυτό που ακούγεται ότι είναι πλέον διάχυτος ο φόβος σε Κυβερνητικά στελέχη και Βουλευτές άλλων Κομμάτων για «γιαούρτωμα» στην αυριανή παρέλαση αυτό είναι αστείο μπροστά στην απειλή για εμπρησμούς σε σκουπιδοτενεκέδες που έχουν ξεχειλίσει από ΕΥΦΛΕΚΤΑ υλικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης…
       «Κατάλυση Συντάγματος και εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας!..»
       Γίνεται και ΧΩΡΙΣ τανκς;  
 Του καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
http://www.thermopilai.org/content/kataluse-suntagmatos-ekkhorese-ethnikes-kuriarkhias 

3. Αυτόν τον τόπο τον κυβερνούν προδότες
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη GreekTerminator την 28 Ιούν 2011
Γεώργιος Γκιόλβας, Πυρηνικός Φυσικός Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου Επιστημών Εφαρμογών Ερευνών
4. Εθνική Προδοσία...
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη xarisGR21 την 14 Φεβ 2011 

5. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Αποκάλυψη ΒΟΜΒΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΝΤ
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη nikoskoukakis1 την 4 Μάι 2011

6. Nigel Farage: ΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ, ΚΥΡΙΟΙ;
Μεταφορτώθηκε από το χρήστη vasoula2908 την 26 Νοέ 2010
Ομιλία του Φάρατζ στο Στρασβούργο, στις 24 Νοεμβρίου του 2010.
Τα σχόλια περιττεύουν απο μένα.   Το βήμα δικό σας... 
1.37  …  φέτος είχαμε την τραγωδία της Ελλάδος …  Ιρλανδία …. πριν τους επιτραπεί να κάνουν εκλογές …  ποιοι στο διάβολο νομίζετε ότι είστε;;  Είστε όντως πάρα πολύ επικίνδυνοι …
2.56  Αν στερείτε απ’ τους Λαούς την ταυτότητά τους, την Δημοκρατία τους … το μόνο που τους απομένει είναι ο Εθνικισμός και η Βία !