Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Ἑλλάς, ἡ μήτηρ τοῦ Πολιτισμοῦ!                     Ἑλλὰς εἶναι ἡ μήτηρ τοῦ Πολιτισμοῦ!


    «Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μήτηρ τοῦ Πολιτισμοῦ παρελθόντος καὶ μέλλοντος», εἶπεν ἡ Μήτηρ τοῦ Παντὸς Δώρα, ἡ φέρουσα τὰ Δῶρα τοῦ Λόγου, Θεοῦ τῶν Ἑλλήνων!
    Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ Ὑπερούσιος Χώρα τῶν Τέκνων τοῦ Λόγου, τῶν Διογενῶν, ἡ ὁποία κατέρχεται καὶ τοῦτο οὐδεμία ἀνθρώπινη δύναμις δύναται νὰ τὸ ἀναχαιτίσῃ ἢ ἁπλῶς νὰ τὸ παρεμποδίσῃ!
    Ὁ Πολιτισμὸς εἶναι ἡ ἐκπνοὴ τοῦ Ἕλληνος, ἡ ὁποία ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Λόγου καὶ ἐκδηλοῦται ὡς Ἀπολλώνιος Τρίπους, ὅστις δηλοῖ, δεικνύει καὶ παραπέμπει ἐν ταυτ εἰς τὸ Ὡραῖον, εἰς τὸ Ἀληθές, εἰς τὸ Ἀγαθόν!
    Πρὸς αὐτὰ δέον ὅπως στραφῇ πᾶσα ἀνθρωπίνη συνείδησις διὰ τὸν ἐξανθρωπισμὸν αὐτῆς! 
Ἡ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ κλεῖδα, διὰ τὸ Ἔργον αὐτό, εἶναι ἡ Ἑλληνὶς Φωνή, τὸ φώνημα τοῦ Λόγου!
    Ὁ Πολιτισμός Ἡμῶν, τὸ πολιτικὸν Ἄθλημα τῶν Ἑλλήνων, πραγματοῦται καὶ ἐγκαθιδρύεται εἰς τὸ μέτρον ἐπιτεύξεως τοῦ «κοινωνεῖν - ἀληθεύειν», κατὰ τὴν στοχαστικὴν ἔκφρασιν Γιανναρᾶ.
    Κατὰ τὴν εὐτυχὴ περίοδον τῶν ὄντως Σχολείων τῆς Ἑλλάδος, ὅπου τὸ Σχολεῖον ἦτο καὶ λειτουργοῦσε ὡς Παιδαγωγὸς Ἀρχή, τὰ παιδιὰ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν μάθαιναν γράμματα!
Αὐτὸ σήμαινε καὶ σημαίνει παιδαγωγίαν Ἕλληνος ἤτοι προσώπου «καλοῦ κἀγαθοῦ»!
Εἰς τὸ πρόσωπον αὐτό, ἡ παιδαγωγία χωρεῖ πρωτίστως διὰ τῆς Ἐθνικῆς καὶ Πατριωτικῆς Συνειδήσεως Ἤθους Καλοῦ, Δικαίου καὶ Ἀγαθοῦ, ἀναδεικνύον Τέκνα Φωτός, Πολῖτες - Ὁπλῖτες Ἥρωες καὶ Ἡρωίδες Μητέρες, Παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ἑλλάδος τὰ Παιδιά!
    Διὰ τὴν κακοποίησιν τῆς Γλώσσης μας, διὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων ἀνιέρων κομμάτων, ὁμιλεῖ καὶ λέγει ὁ σύγχρονος Στοχαστής μας κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, πὼς «πρόκειται γιὰ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος».

Χρῆστος Γιανναρᾶς: «Το πρόβλημά μας είναι πολιτικό, όχι οικονομικό
 (53.30) «…ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, σημειώνει τὸ ἱστορικὸ τέλος … ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ ὅτι χάνεται ἡ ἐξοικείωση ἑνὸς Λαοῦ μὲ μία γλῶσσα ἡ ὁποία κατόρθωσε νὰ πεῖ τὰ πάντα!  Ὁ Χάιντεγκερ, σχετικὰ μὲ τὴ λέξη φιλοσοφία, λέγει: «δὲν πρέπει νὰ λέμε ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι ἑλληνική. Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ λέμε ὅτι ἡ Φιλοσοφία μιλάει Ἑλληνικά»!
Τὸ ξεχωριστὸ καὶ μοναδικὸ σ' αὐτὴ τὴν γλῶσσα, εἶναι ὅτι οἱ λέξεις ὁρίζουν τὰ πράγματα! Ἀπαντοῦν στὸ ἐρώτημα τὶ ἐστί;!

© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Θρησκεία & Religion Ένα διαχρονικό, μεγάλο σφάλμα των μεταφραστών!
    Αυτό προφανώς τα ανωτέρω, είναι λάθος της μεταφράσεως των σκέψεων του Pirsig διότι ο συγγραφέας γράφει "religion"....(!)
Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί ο "μεταφραστής (είναι πάντα) Προδότης", «traduttore traditore», ως έλεγαν οι λόγιοι Λατίνοι, καθώς ήξεραν την παγίδα στην οποία έπεσε ο ψεύτο "αριστοτελικός" Αυγουστίνος και παρέσυρε όλη την "Δύση", η οποία μέχρι σήμερα ματώνει φοβερά, Σατανικά!  //
Σ’ αυτό το γεγονός οφείλεται ο Σκοταδισμός και η Παράνοια, την οποίαν εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται οι "γιοί του Σκότους", τους οποίους δημιουργεί διαχρονικά η αρχέγονη Συνωμοσία της "αριστεράς των Ατλάντων", εκ της οποίας προέρχεται και κάθε «Αριστερά»(!!)
   Ο Συγγραφέας γράφει "Religion", που σημαίνει religion και όχι θρησκεία...!
Θρησκεία είναι ή μάλλον ήταν το Βίωμα Αληθείας της Εκκλησίας του Δήμου των Αθηναίων Ελλήνων, καθώς λόγω της καθαράς Ερωτικής τους φύσεως οδηγούντο αυθορμήτως στην αναζήτησιν του «κοινωνεῖν - ἀληθεύειν», εκ του οποίου αναδύετο η προς το Θείον Λατρεία των και η αναζήτησις των Λόγων Θεών!!!
Αυτούς τους Λόγους Θεούς, που εδίδαξε ποιητικώς – λατρευτικώς, ο Υμνωδός Ορφεύς και Ύμνησεν ο Όμηρος, ο Ησίοδος κλπ
   Σ’ αυτή την Λατρεία αναφέρθηκε και ο Χριστός, λέγων ό,τι είπεν για τους Έλληνες!!!
«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.» (Ιωάν.12.23.) και η οποία ως μαρτηρείται σήμερον, αρχικώς αναγράφετο: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἑλλὰς γὰρ μόνη ἀνθρωπογονεῖ, φυτὸν οὐράνιον καὶ βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην.» /[1]/
   Θρησκεία λοιπόν δεν ιδρύεται!
Αυτό που ιδρύεται είναι το " Religion", ένα κατασκεύασμα κυρίως Πονηρών σκοπιμοτήτων, το οποίον είναι τόσον αφύσικον, όσον αφύσικα είναι τα "χρηματιστηριακά προϊόντα", που βρίσκονται πίσω από αυτό(!!)
Είναι δε τα αφύσικα και πλαστά αυτά "προϊόντα", τα "χρηματιστηριακά προϊόντα", που επακριβώς, λέγονται "παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα", αυτά που μας προπαγάνδιζαν καθημερινώς επί χρόνια οι Τραπεζίτες, όχι οι όντως Τράπεζες που σεμνώς και κοινωνικώς ηργάζοντο, μέχρι που πτωχεύσαμε και ηρέμησαν(!!)
   Το μόνον φυσικόν είναι η αυθόρμητος ανάδυσις της Αληθούς Λατρείας των Λόγων του Λόγου!!!
Το μέγα επίτευγμα των Ελλήνων, εκ του οποίου ανεδύθη η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός, ήταν η Λατρευτική μέθεξις της φύσεώς των εις το «κοινωνεῖν - ἀληθεύειν»!!!
   Σήμερα, η αναχαίτισις της δυσώδους, της Σατανικής αυτής καταστάσεως, που κυριεύει τον πλανήτη, θα επιτευχθεί όταν οι Έλληνες αποκαταστήσουν την Ερωτική τους Φύση, τον Λόγο Διώνυσο! Τότε θα αναβλύσει ο Λόγος, το ποιητικόν αίτιον της Ζωής και η Ανθρωπότης θα ανανήψει!!!
   Αυτή είναι η βαθυτέρα αιτία για την οποία κτυπιέται η Ελλάς, η Πατρίς μας και ιδίως το Έθνος μας, το οποίον οι "γιοί του Σκότους", βλέπε Κίσσιγκερ, θέλουν να αφανίσουν(!!)
Τέλος, το Χριστικόν «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιωάν.8.32.), προαπαιτεί Ερωτική Κάθαρσιν, τον κεκαθαρμένον Άνθρωπο, ως εδίδαξε η Πυθαγόρεια Ιέρεια Διοτίμα στον Σωκράτη!
Η ρήσις αυτή του Χριστού δεικνύει ότι ήταν Έλλην, Μύστης του Λόγου!!!
Ο Χριστός, αποδεδειγμένα ήταν Έλλην /[2]/, εκφέρων τον Λόγο Έρωτα - Διόνυσον!!!
© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

[1]   Αυτά, αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του "Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας", γράφων: «Το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθέριος Πρόκος, επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων, συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου, Επισκόπου Καισαρείας (265 μ.Χ.), το οποίον περιέχει την συνέχεια της έως σήμερα γνωστής φράσεως του Χριστού, που αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιον του.
[2]  Εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Εβραίος, το Σαγχεδρίν (το μεγάλο Εβραϊκό "Συνέδριο" - ιερατικό Δικαστήριο) θα τον Σκότωνε διά λιθοβολισμού, όπως επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος. Ήταν λοιπόν ο Χριστός, Έλλην της Ρωμαϊκής επικρατείας και γι’ αυτό το ιερατείο έπρεπε να επιτύχει την «δίκη» του από τον Ρωμαίο άρχοντα, ο οποίος κάτω από τις απειλές τους, τον θανάτωσε ρωμαϊκά, με σταύρωση. Ούτε προσήλυτος Εβραίος ήταν, γιατί πάλι θα είχε δικαίωμα επάνω του το εβραϊκό ιερατείον, καθώς εάν ήτο προσήλυτος, θα είχε «βαπτιστεί» διά του "αίματος της περιτομής" !
Η πόλις καταγωγής του Ιησού, η Ναζαρέτ, ανήκε στην επαρχία της Γαλιλαίας, της Ελληνικής επικρατείας. (Γαλιλαία υπάρχει και στον Όλυμπο!!!)
Γαλιλαία < γα (=γη) +λιλαίομαι (=επιθυμώ ή ποθώ σφόδρα). Ευρίσκεται σε Ομήρ. Ιλ. & Οδ., ως πχ. λιλαιομένη χροὸς ἆσαι, (=θέλοντας να γευτεί σάρκα -του εραστού της-), αλλά και λιλαιομένη πόσιν εἶναι, (=επιθυμούσα σφόδρα να τον πιεί, να τον δοκιμάσει, να τον καταπιεί, να "καταπιεί τον εραστή της"), επίσης φόωσδε λιλαίεο, (=αγωνίζομαι, παλεύω να επανέλθω αμέσως στο φως της ημέρας, βγαίνοντας από τον Άδη)!

Κρίνοντας διά να Κριθώ από ....Κρίνοντας διά να Κριθώ από τους Νόες, 
τους Υιούς των Θεών!!!

Ο Συνάδελφος Hubert Reeves μπορεί να ήταν σπουδαίος Αστροφυσικός, αλλά ή η μετάφρασις δεν είναι σωστή ή ο ίδιος ουδέν Οίδεν από το Φως του Έλληνος Λόγου!
 Ο Θεός, ως έννοια, σαφώς και είναι όχι απλώς αόρατος, αλλά επέκεινα και κάθε Ιδέας, όπως και αυτής πχ της αορατότητος! Αυτό σημαίνει πως:
1.) είναι νοητικό σφάλμα, πχ το λεγόμενον πως «ο Θεός είναι Αγάπη ή Σοφία ή ….» !
2.) είναι νοητικό σφάλμα το περί «αορατότητος» του Θεού διότι αυτό σημαίνει Υπαρκτικότητα του Θεού, όπερ ασύμβατον και αντινομεί της εννοίας Θεός!
3.) είναι Μέγα νοητικό σφάλμα ότι «ο Θεός είναι η Φύσις», καθώς όχι μόνον περιορίζει τον Θεό εις την «Φύσιν», αλλά τον ταυτίζει με Αυτήν! (Πρόκειται για την Μαρξιστική αντίληψη του «Εθνικοσοσιαλισμού», σε αντίθεση προς τον συγγενή του Διεθνιστικό Μαρξισμό, που η «θεολογία» τους ή καλύτερα το religion του αρνείται τον Θεό.)
4.) είναι Μέγα ατόπημα ότι «ο άνθρωπος καταστρέφει την Φύση». Ο άνθρωπος προκαλεί μία διαταραχή (τελικώς εξαιρετικά μικρής κλίμακος), αποκλειστικώς και μόνον στις εκδηλώσεις της Φύσεως, την οποία η Φύσις αποκαθιστά με ταχείς και συντονισμένους ρυθμούς, γοργά, με τον Καλύτερο, τον Άριστο τρόπο, ώστε να μην αφανισθεί ούτε κάν ο «Ταραξίας», αλλά να Συνετισθεί, να Παιδαγωγηθεί από τα ίδια Σφάλματά του, τα αμαρτήματά του, αρχαιοελληνιστί, καθ’ ότι πάντα τα Υπαρκτά, ως και ο άνθρωπος, είναι Τέκνον της Φύσεως, εν τέλει της «Παμμήτορος Θεάς»! Η Δράσις αυτή είναι ο «Έλεος»!!!
Δι’ αυτό οι Έλληνες ωνόμαζον και ονομάζομεν την Φύσιν ή επί το ορθόν το Πνεύμα της Φύσεως «Παμμήτηρα Θεά» και συγχρόνως αντιλαμβανόμεθα ότι «η Φύσις είναι Παιδαγωγός» φέρουσα εις το Απολλώνιον Ωραίον, το Αληθές και το Αγαθόν!!!
5.) Η Φύσις, η «Παμμήτηρ Θεά», η οποία, ως ελέχθη, είναι Παιδαγωγός εις τον άνθρωπο, ενώ ο Θεός είναι επέκεινα όχι απλώς της Φύσεως, αλλά και του λόγου – Αιτίας της Φύσεως!
6.) Όπως είναι νοητικόν σφάλμα ότι οι «επιστήμονες» είναι η Επιστήμη, έτσι είναι νοητικόν σφάλμα η πρότασις του Hubert Reeves, η οποία εισάγει το Δογματικόν Σφάλμα, το Δογματικόν Ημαρτημένον, ταυτίζοντας όχι απλώς την «Παμμήτηρα Θεά» με τις εκδηλώσεις της, αλλά και αυτόν τον Θεό με ένα πολλοστημόριον, αυτής ακόμη της φυσικής εκδηλώσεως!
   Αυτά, εις το Όνομα του εντελεχούς λόγου, ότι αυτός Διερευνά, Κρίνει, Διατάσσει, Ανατάσσει και Αποκαθιστά την Τάξιν, φέρων εις εκδήλωσιν το Πνεύμα Αυτής!!!  Συνεπώς ο λόγος αυτός Δεν ανέχεται το ψεύδος, που τόσον εκτιμά η ανθρώπινος ανοησία. Η ανοχή και μόνον του εκκολαπτομένου ψεύδους στον ανθρώπινο ψυχισμό, δημιουργεί το ΨΕΥΔΟΣ, αιτία πάσης ΣΥΜΦΟΡΑΣ…
   Ο Ορθοφρονών, ο Άνθρωπος, τίθεται μετά των ομοίων του Πολέμιος του Ψεύδους!!!

© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Καποδίστριας σημαίνει Ἑλλάς.      Πρὸς τὸν  ΠΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ  Ἡμῶν! 
Καποδίστριας,
ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς.

Πόσο θὰ πίστευες ἂν σοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι τὸν 19ο αἰῶνα ὑπῆρξε κάποιος Ἕλληναςποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἑλλάδα, πού:
  - Πῆρε τρία διδακτορικὰ διπλώματα στὴν Ἰταλία!
- Ἔφτιαξε τὸ Σύνταγμα τῆς τότε Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας καὶ ἔγινε Κυβερνήτης της σὲ ἡλικία 26 χρονῶν!
- Ἔφτιαξε τὸ ἐπιτυχημένο Ἑλβετικὸ Σύνταγμα, ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα!
- Ἔσωσε ἀπὸ διαμελισμὸ καὶ ἀπὸ πτώχευση τὴν ἡττημένη Γαλλία τὸ 1815.
- Ἔγινε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (1816) τῆς μεγαλύτερης (τότε) Εὐρωπαϊκῆς δυνάμεως, τῆς Ῥωσσίας!
 - Ἔσωσε τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση!

   Ὁμολογῶ ὅτι κατὰ καιροὺς ἄκουγα γιὰ κάποιον Καποδίστρια μὲ τόσα ἀπίθανα κατορθώματα, ποὺ μοῦ φαινόντουσαν τὸ λιγότερο ὑπερβολές!
Τέτοια κατορθώματα εἴμαστε συνηθισμένοι νὰ ἀκοῦμε μόνο ἀπὸ τὰ μυθικὰ χρόνια!
  Ποιὸς νὰ ἦταν αὐτὸς ὁ Ἕλληνας τοῦ 19ου αἰῶνα πού, τοὐλάχιστον σὲ πολιτικοὺς ἄθλους, φάνηκε ἀντάξιος τοῦ Ἡρακλέους;
Εἶναι ὅλα αὐτὰ ἀλήθεια;
Τὸ ὄνομά του: Ἰωάννης Καποδίστριας.

   Στὴν ἀποκαλυπτική του ὁμιλία ὁ συγγραφέας Ἰωάννης Κορνιλάκης παρουσιάζει τὸ ἔργο του «Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς», τὴν σπουδαία βιογραφία του σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, τὰ ἐπιτεύγματά του, τὶς θυσίες του γιὰ τὴν Ἑλλάδα μέχρι καὶ τὴν ὑστάτη θυσία του νὰ προσφέρῃ τὴν ἴδια του τὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Πατρίδος μας!!!

Ἰωάννης Καποδίστριας
      (γέν. 10/2-1776 Κέρκυρα – 9/10-1831 Ναύπλιο, ὅπου καὶ δολοφονήθηκε.)
 Γενετικὲς Ρίζες: ἀπὸ Κέρκυρα (πατέρας) καὶ ἀπὸ Κύπρο (μητέρα)
Σπουδὲς:   Ἰατρική, Νομικὴ καὶ Φιλοσοφία (Ἰταλία)
Ἰονικὴ Ἑπτανησιακὴ Πολιτεία: Δημιουργὸς τοῦ Συντάγματός της καὶ Κυβερνήτης της σὲ ἡλικία 26 χρονῶν!
   Δημιουργὸς τοῦ Ἑλβετικοῦ πολιτειακοῦ συστήματος: Στὴν Ἑλβετία, ὅταν ἦταν ὑπάλληλος στὴ Ῥωσσικὴ πρεσβεία, ἀνέλαβε καὶ ἔφτιαξε ἕνα νέο πολιτειακὸ ὁμοσπονδιακὸ σύστημα ποὺ ἕνωσε μὲ ἐπιτυχία τὰ διάφορα καντόνια. 
Ἔφτιαξε τὸ Ἑλβετικὸ Σύνταγμα ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ἄμεσης Ἀρχαῖο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, μὲ τὴν χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων γιὰ ἀποδοχὴ τῶν Νόμων! 
Θεωρεῖται ἀκόμη καὶ σήμερα ὁ «πρῶτος ἐπίτιμος πολίτης τῆς Ἑλβετίας»!
Ἑλληνικὴ νεολαία: Μὲ δικὰ του χρήματα σπούδασε 300 Ἑλληνοπούλα στὴν Εὐρώπη! (Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δολοφόνους του, εἶχε σπουδάσει ἀπὸ τὰ χρήματά του.)
   Σώζει τὴν Γαλλία τὸ 1815:
Μετὰ τὸ Βατερλώ, ἐπηρέασε τὸν Τσάρο τῆς Ῥωσσίας, ὥστε νὰ μὴν διαμελισθεῖ ἡ Γαλλία, ὡς ἡττημένη χώρα.  Ἔτσι, οἱ πολεμικὲς ἀποζημιώσεις μειώθηκαν κατὰ 99%!  Αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸ ἐπιχείρημά του, «ὁ λαός της δὲν εὐθυνόταν», τὸ ὁποῖον φυσικὰ στήριξε καὶ θεμελίωσε στὸν Τσάρο!   
[- Ἀντιθέτως, σήμερα οἱ "πολιτικοὶ" μᾶς λένε «μαζὶ τὰ φάγαμε»(!!)]
  Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας: Τὸ 1816 ὁ Ῥῶσσος Τσάρος τοῦ ζήτησε, λόγῳ ἱκανοτήτων, ὡς ἐξέχουσα Προσωπικότης ποὺ ἦταν, νὰ  γίνῃ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας!
   Ὁ Καποδίστριας ἐδέχθη, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ μείνει Ἕλληνας μὲ διακαῆ Ἑλληνικὴ Πίστη, εἶπε στὸν Τσάρο «Μεγαλειότατε δέχομαι, μὲ τὸν ὅρο νὰ μὴν γίνω ὑπήκοός σας ἀλλὰ νὰ εἶμαι ὑπάλληλός σας»!
   Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση: Τὸ 1821 παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν Ῥωσσικὴ κυβέρνηση καὶ πῆγε στὴν Ἑλβετία (1821- 1827).  Ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πατρίδα μας!!!
Ἡ ἐπανάσταση δὲν θὰ πετύχαινε χωρὶς τὴ συμβολὴ τοῦ Καποδίστρια.
   Ἔδωσε πολιτικὲς μάχες μὲ Εὐρωπαίους δικτάτορες φιλικὰ προσκειμένους στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (π.χ. Μέττερνιχ).
    Ξεσήκωσε τὸ "φιλελληνικὸ κίνημα" στὴν Εὐρώπη!
Ἔστελνε χρήματα, ὁπλισμὸ καὶ τόνους παξιμάδι στὴν Ἑλλάδα!
    Τὸ 1827, στήν συνεδρίαση τῆς Τριζίνας, ὁ Κολοκοτρώνης προτείνει τὸν Καποδίστρια ὡς τὸν «Ἡγέτη τοῦ Ἔθνους»!!!
Ὁ Καποδίστριας Ὀργάνωσε τὸ Πολεμικὸ ναυτικὸ καὶ γενικὰ τὴ ναυτιλία -οἰκονομικὸ θέμα!
Ὁ Καποδίστριας  ἤθελε νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νοικοκυραίους: Νὰ δώσῃ γῆ καὶ δάνεια!
Ὁ Καποδίστριας  Ἀκολούθησε τὴν ὁδὸ τῆς θυσίας γιὰ τὸ Ἔθνος!  
[Τὶ κάνουν σήμερα "αὐτοὶ";  Θυσιάζουν τὸν Λαὸ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν εὐδαιμονισμό τους(!!)]
   Δὲν δέχτηκε ἀμοιβὴ ὡς Κυβερνήτης: «Ὅταν βεβαιωθῶ ὅτι οὐδὲν Ἑλληνόπουλο πεινᾶ, τότε ἴσως θὰ δεχτῶ ἕναν ὀβολό», εἶπεν!!!
    Ὁ Καποδίστριας  ἔβαλε ὑποθήκη τὰ χτήματά του στὴν Κέρκυρα, σὲ Ἕλληνα ἐφοπλιστή, προκειμένου νὰ φέρῃ δύο καραβιὲς τροφὴ γιὰ τὸν πεινασμένο λαό!
   Ὁ Καποδίστριας  τὸ 1831 δολοφονήθηκε ἀπὸ μίσθαρνα «ἑλληνικὰ» χέρια στὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα (Ἅγιος Κυπριακῆς καταγωγῆς) στὸ Ναύπλιο.
   Ὁ Κολοκοτρώνης τὸν ὀνόμασε «Πατέρα τοῦ Ἔθνους».   Ἀπὸ τότε, δὲν ἔχουμε καθορίσει καὶ ἀποδώσει ἐπετειακά, αὐτὴν τὴν τιμὴ στὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια(!!)
   Ὁ Κανάρης σὲ γράμμα τοῦ μίλησε γιὰ Πατροκτονία….!

   Ὁ Καποδίστριας ἦταν μιὰ Οἰκουμενικὴ Προσωπικότης!
Ἀκόμη καὶ σήμερα, τὸν τιμοῦν στὴ Ῥωσσία, στὴ Γαλλία, στὴν Ἑλβετία, στὴ Σλοβενία!!!
   Στὴν Ἑλλάδα μᾶλλον, "πρέπει" νὰ τὸν ἀγνοοῦμε(!!) 
Ἰδοὺ ὁ Ἐκπαιδευτικὸς Σκοταδισμός
Ἔλεγε: «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν!»  Ἰ. Καποδίστριας.

                                            Ἂς ἐνθυμούμεθα ….
                                            «Στὶς  δύσκολες στιγμὲς τοῦ Ἔθνους μας, 
                                    οἱ μόνοι μας Σύμμαχοι εἶναι οἱ προγονοί μας!!!»

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ψυχή καί Σοσιαλισμός.

                                Ψυχή καί Σοσιαλισμός.

Πᾶνε μαζί; Σέ ἕνα τίτλο; Σέ μιά ἱστορική πραγματικότητα;
Ἀπό αὐτό πού ζήσαμε ὥς τώρα σάν Σοσιαλισμό, στή χώρα κυρίως πού τόν ξεκίνησε, τή Ῥωσσία; Ὄχι, δέν πᾶνε. Στό Σοσιαλισμό ἡ Ψυχή ὑπῆρξε ὑπό διωγμόν. Μαζί της ἀναπόφευκτα καί ἡ Ἀτομικότητα. Τό ἄνθισμα τῆς Ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὄχι τοῦ Ἀτομικισμοῦ, ἐκεῖνος συρρικνώνει, ἡ Ἀτομικότητα ἁπλώνεται κἰ ἁπλώνει.

«πρός τό ἀσύγκριτο κἰ αἰώνιο ὄφελος τοῦ κόσμου ὅλου»,

ὅπως μιλάει γἰ αὐτήν ὁ Oscar Wilde στό ἄρθρο του αὐτό, «Ἡ Ψυχὴ τοῦ Ἀνθρώπου στό Σοσιαλισμό», σέ ἕνα περιοδικό τοῦ 1891. Ἕνα ἄρθρο πού ἴσως, πολύ πιθανόν, νά ἔχει τήν ἀπάντηση στό «Γιατί ἀπέτυχε ὁ Σοσιαλισμός», πού σίγουρα ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς μεγάλες ἐλπίδες τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ «Ψυχή τοῦ Ἀνθρώπου στό Σοσιαλισμό» εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Oscar Wilde στόν ταραγμένο, ἀνήσυχο ἄνθρωπο τοῦ 21ου. αἰῶνα. Ἄς τό ἀνοίξει, ἄς τό κοιτάξει, ἄς τό ψάξει.
Ὀλυμπία Καράγιωργα.
Ἀθῆναι 10.10.2008.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ἑλλὰς Ἀνάστηθι.

             Ψυχὴ τῶν πανελλήνων Ἀνάστηθι.

    Ἕλληνες ἐγέρθητι, ὅτι ὁ Δελφικὸς Τρίπους,
ὁ τρίπους τοῦ ἀπεριορίστου Φωτός,
ὁ ἄρρητος Ἀπόλλων, τὸ ἑλλάνιον Φῶς τοῦ Παντός,
πάλιν ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ ἐπὶ τῆς μητρὸς Πατρίδος,
ἵνα ἀνατείλῃ αὔριον ὁμόφρων, ὁμότροπος καὶ ὁμόψυχος
ἡ Θέλησις τῶν Ἑλλήνων,
ἐπὶ τοῦ Ὡραίου, τοῦ Δικαίου, τοῦ Ἀληθοῦς,
ὦ πανώρια παντοκράτωρ Ψυχὴ θείου Πνεύματος,
Τελεσφόρε Ἀθηνᾶ, Κάλλος Διός,
Ὑπερμάχε στρατηγὸ τὰ νικητήρια,
   χαῖρε ὦ χαῖρε Ἑλλάς,
   Φῶς, ἄρρητον Φῶς!!!


© Copyright Δ. Μαλασπίνας.
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.