Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ἑλλὰς Ἀνάστηθι.

             Ψυχὴ τῶν πανελλήνων Ἀνάστηθι.

    Ἕλληνες ἐγέρθητι, ὅτι ὁ Δελφικὸς Τρίπους,
ὁ τρίπους τοῦ ἀπεριορίστου Φωτός,
ὁ ἄρρητος Ἀπόλλων, τὸ ἑλλάνιον Φῶς τοῦ Παντός,
πάλιν ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ ἐπὶ τῆς μητρὸς Πατρίδος,
ἵνα ἀνατείλῃ αὔριον ὁμόφρων, ὁμότροπος καὶ ὁμόψυχος
ἡ Θέλησις τῶν Ἑλλήνων,
ἐπὶ τοῦ Ὡραίου, τοῦ Δικαίου, τοῦ Ἀληθοῦς,
ὦ πανώρια παντοκράτωρ Ψυχὴ θείου Πνεύματος,
Τελεσφόρε Ἀθηνᾶ, Κάλλος Διός,
Ὑπερμάχε στρατηγὸ τὰ νικητήρια,
   χαῖρε ὦ χαῖρε Ἑλλάς,
   Φῶς, ἄρρητον Φῶς!!!


© Copyright Δ. Μαλασπίνας.
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.