Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Καποδίστριας σημαίνει Ἑλλάς.      Πρὸς τὸν  ΠΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ  Ἡμῶν! 
Καποδίστριας,
ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς.

Πόσο θὰ πίστευες ἂν σοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι τὸν 19ο αἰῶνα ὑπῆρξε κάποιος Ἕλληναςποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἑλλάδα, πού:
  - Πῆρε τρία διδακτορικὰ διπλώματα στὴν Ἰταλία!
- Ἔφτιαξε τὸ Σύνταγμα τῆς τότε Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας καὶ ἔγινε Κυβερνήτης της σὲ ἡλικία 26 χρονῶν!
- Ἔφτιαξε τὸ ἐπιτυχημένο Ἑλβετικὸ Σύνταγμα, ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα!
- Ἔσωσε ἀπὸ διαμελισμὸ καὶ ἀπὸ πτώχευση τὴν ἡττημένη Γαλλία τὸ 1815.
- Ἔγινε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (1816) τῆς μεγαλύτερης (τότε) Εὐρωπαϊκῆς δυνάμεως, τῆς Ῥωσσίας!
 - Ἔσωσε τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση!

   Ὁμολογῶ ὅτι κατὰ καιροὺς ἄκουγα γιὰ κάποιον Καποδίστρια μὲ τόσα ἀπίθανα κατορθώματα, ποὺ μοῦ φαινόντουσαν τὸ λιγότερο ὑπερβολές!
Τέτοια κατορθώματα εἴμαστε συνηθισμένοι νὰ ἀκοῦμε μόνο ἀπὸ τὰ μυθικὰ χρόνια!
  Ποιὸς νὰ ἦταν αὐτὸς ὁ Ἕλληνας τοῦ 19ου αἰῶνα πού, τοὐλάχιστον σὲ πολιτικοὺς ἄθλους, φάνηκε ἀντάξιος τοῦ Ἡρακλέους;
Εἶναι ὅλα αὐτὰ ἀλήθεια;
Τὸ ὄνομά του: Ἰωάννης Καποδίστριας.

   Στὴν ἀποκαλυπτική του ὁμιλία ὁ συγγραφέας Ἰωάννης Κορνιλάκης παρουσιάζει τὸ ἔργο του «Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς», τὴν σπουδαία βιογραφία του σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, τὰ ἐπιτεύγματά του, τὶς θυσίες του γιὰ τὴν Ἑλλάδα μέχρι καὶ τὴν ὑστάτη θυσία του νὰ προσφέρῃ τὴν ἴδια του τὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Πατρίδος μας!!!

Ἰωάννης Καποδίστριας
      (γέν. 10/2-1776 Κέρκυρα – 9/10-1831 Ναύπλιο, ὅπου καὶ δολοφονήθηκε.)
 Γενετικὲς Ρίζες: ἀπὸ Κέρκυρα (πατέρας) καὶ ἀπὸ Κύπρο (μητέρα)
Σπουδὲς:   Ἰατρική, Νομικὴ καὶ Φιλοσοφία (Ἰταλία)
Ἰονικὴ Ἑπτανησιακὴ Πολιτεία: Δημιουργὸς τοῦ Συντάγματός της καὶ Κυβερνήτης της σὲ ἡλικία 26 χρονῶν!
   Δημιουργὸς τοῦ Ἑλβετικοῦ πολιτειακοῦ συστήματος: Στὴν Ἑλβετία, ὅταν ἦταν ὑπάλληλος στὴ Ῥωσσικὴ πρεσβεία, ἀνέλαβε καὶ ἔφτιαξε ἕνα νέο πολιτειακὸ ὁμοσπονδιακὸ σύστημα ποὺ ἕνωσε μὲ ἐπιτυχία τὰ διάφορα καντόνια. 
Ἔφτιαξε τὸ Ἑλβετικὸ Σύνταγμα ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ἄμεσης Ἀρχαῖο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, μὲ τὴν χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων γιὰ ἀποδοχὴ τῶν Νόμων! 
Θεωρεῖται ἀκόμη καὶ σήμερα ὁ «πρῶτος ἐπίτιμος πολίτης τῆς Ἑλβετίας»!
Ἑλληνικὴ νεολαία: Μὲ δικὰ του χρήματα σπούδασε 300 Ἑλληνοπούλα στὴν Εὐρώπη! (Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δολοφόνους του, εἶχε σπουδάσει ἀπὸ τὰ χρήματά του.)
   Σώζει τὴν Γαλλία τὸ 1815:
Μετὰ τὸ Βατερλώ, ἐπηρέασε τὸν Τσάρο τῆς Ῥωσσίας, ὥστε νὰ μὴν διαμελισθεῖ ἡ Γαλλία, ὡς ἡττημένη χώρα.  Ἔτσι, οἱ πολεμικὲς ἀποζημιώσεις μειώθηκαν κατὰ 99%!  Αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸ ἐπιχείρημά του, «ὁ λαός της δὲν εὐθυνόταν», τὸ ὁποῖον φυσικὰ στήριξε καὶ θεμελίωσε στὸν Τσάρο!   
[- Ἀντιθέτως, σήμερα οἱ "πολιτικοὶ" μᾶς λένε «μαζὶ τὰ φάγαμε»(!!)]
  Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας: Τὸ 1816 ὁ Ῥῶσσος Τσάρος τοῦ ζήτησε, λόγῳ ἱκανοτήτων, ὡς ἐξέχουσα Προσωπικότης ποὺ ἦταν, νὰ  γίνῃ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας!
   Ὁ Καποδίστριας ἐδέχθη, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ μείνει Ἕλληνας μὲ διακαῆ Ἑλληνικὴ Πίστη, εἶπε στὸν Τσάρο «Μεγαλειότατε δέχομαι, μὲ τὸν ὅρο νὰ μὴν γίνω ὑπήκοός σας ἀλλὰ νὰ εἶμαι ὑπάλληλός σας»!
   Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση: Τὸ 1821 παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν Ῥωσσικὴ κυβέρνηση καὶ πῆγε στὴν Ἑλβετία (1821- 1827).  Ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πατρίδα μας!!!
Ἡ ἐπανάσταση δὲν θὰ πετύχαινε χωρὶς τὴ συμβολὴ τοῦ Καποδίστρια.
   Ἔδωσε πολιτικὲς μάχες μὲ Εὐρωπαίους δικτάτορες φιλικὰ προσκειμένους στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (π.χ. Μέττερνιχ).
    Ξεσήκωσε τὸ "φιλελληνικὸ κίνημα" στὴν Εὐρώπη!
Ἔστελνε χρήματα, ὁπλισμὸ καὶ τόνους παξιμάδι στὴν Ἑλλάδα!
    Τὸ 1827, στήν συνεδρίαση τῆς Τριζίνας, ὁ Κολοκοτρώνης προτείνει τὸν Καποδίστρια ὡς τὸν «Ἡγέτη τοῦ Ἔθνους»!!!
Ὁ Καποδίστριας Ὀργάνωσε τὸ Πολεμικὸ ναυτικὸ καὶ γενικὰ τὴ ναυτιλία -οἰκονομικὸ θέμα!
Ὁ Καποδίστριας  ἤθελε νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νοικοκυραίους: Νὰ δώσῃ γῆ καὶ δάνεια!
Ὁ Καποδίστριας  Ἀκολούθησε τὴν ὁδὸ τῆς θυσίας γιὰ τὸ Ἔθνος!  
[Τὶ κάνουν σήμερα "αὐτοὶ";  Θυσιάζουν τὸν Λαὸ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν εὐδαιμονισμό τους(!!)]
   Δὲν δέχτηκε ἀμοιβὴ ὡς Κυβερνήτης: «Ὅταν βεβαιωθῶ ὅτι οὐδὲν Ἑλληνόπουλο πεινᾶ, τότε ἴσως θὰ δεχτῶ ἕναν ὀβολό», εἶπεν!!!
    Ὁ Καποδίστριας  ἔβαλε ὑποθήκη τὰ χτήματά του στὴν Κέρκυρα, σὲ Ἕλληνα ἐφοπλιστή, προκειμένου νὰ φέρῃ δύο καραβιὲς τροφὴ γιὰ τὸν πεινασμένο λαό!
   Ὁ Καποδίστριας  τὸ 1831 δολοφονήθηκε ἀπὸ μίσθαρνα «ἑλληνικὰ» χέρια στὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα (Ἅγιος Κυπριακῆς καταγωγῆς) στὸ Ναύπλιο.
   Ὁ Κολοκοτρώνης τὸν ὀνόμασε «Πατέρα τοῦ Ἔθνους».   Ἀπὸ τότε, δὲν ἔχουμε καθορίσει καὶ ἀποδώσει ἐπετειακά, αὐτὴν τὴν τιμὴ στὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια(!!)
   Ὁ Κανάρης σὲ γράμμα τοῦ μίλησε γιὰ Πατροκτονία….!

   Ὁ Καποδίστριας ἦταν μιὰ Οἰκουμενικὴ Προσωπικότης!
Ἀκόμη καὶ σήμερα, τὸν τιμοῦν στὴ Ῥωσσία, στὴ Γαλλία, στὴν Ἑλβετία, στὴ Σλοβενία!!!
   Στὴν Ἑλλάδα μᾶλλον, "πρέπει" νὰ τὸν ἀγνοοῦμε(!!) 
Ἰδοὺ ὁ Ἐκπαιδευτικὸς Σκοταδισμός
Ἔλεγε: «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν!»  Ἰ. Καποδίστριας.

                                            Ἂς ἐνθυμούμεθα ….
                                            «Στὶς  δύσκολες στιγμὲς τοῦ Ἔθνους μας, 
                                    οἱ μόνοι μας Σύμμαχοι εἶναι οἱ προγονοί μας!!!»