Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Eἶναι Ἐπιτακτικὴ Ἀνάγκη νὰ Δημιουργήσωμεν πλέον οἱ ἄνθρωποι Κοινωνία..!

   Σκέπτομαι ὅτι εἶναι Ἐπιτακτικὴ Ἀνάγκη νὰ Δημιουργήσωμεν πλέον οἱ ἄνθρωποι Κοινωνία..!  Ἄλλως τε ἡ Κοινωνία, ἐκ τοῦ ῥήματος κοινωνῶ, εἶναι συμφυὴς τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου!

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι Ὂν Κοινωνικὸν καὶ δὲν νοεῖται ἐκτὸς αὐτῆς τῆς Συνθήκης.
Τώρα ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν κατάρρευσιν καὶ αὐτῆς τῆς ὑποτυπώδους κοινωνίας ποὺ εἴχαμε, ἀναγνωρίζομεν, διὰ τῆς αὐξανομένης ἐλλείψεώς της, τὴν μείζονα Ἀνάγκην τῆς Φύσεώς μας…!
   Ἡ κοινωνικότης εἶναι φύσις τοῦ Ἀνθρώπου! 
Ἡ ἀναζήτησίς της δύσβατος!   Ὅμως … δὲν εἶναι οὐτοπία! 
Εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικότης, ὡς ἐκκλησία τοῦ Δήμου, ποὺ ἀνατέλλει τὴν ἔνδον φύσιν…!   … καὶ τὸ Πολίτευμα αὐτῆς Δημοκρατία ἐκλήθη, … ἐὰν ὁ Ἄρχων Λόγος Δεσπόζῃ…!  Ὅτι ἡ Δημοκρατία εἶναι τὸ πολίτευμα τοῦ Λόγου, ὑπερτάτου Δεσπότου αὐτῆς!
   Τὸ θεῖον τοῦτο Πολίτευμα, εἶναι ἀπολύτως ἱεραρχημένον καθώς δι’ αὑτοῦ ἐκδιπλοῦται ἡ Ἱεραρχία τοῦ Λόγου!

Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος,
κατὰ πρῶτον τὴν Τρίτη 27η  Σεπτεμβρίου 2011,
00.40 ΗΩ (ἡλιακὴν ὥρα).

© Copyright Δ. Μαλασπίνας.
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.http://oikonomiakaipoliteia.blogspot.com/