Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Σαλαμῖνα – Ἱμέρα, ἡ Πολεμικὴ Ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ ἀρχαῖον ΟΧΙ!

Σαλαμῖνα – Ἱμέρα, ἡ Πολεμικὴ Ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ ἀρχαῖον ΟΧΙ!
Ἡ διπλὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων, 20η. Σεπτεμβρίου 480 π.Χ.

Τὶ εἶναι ὁ Στρατὸς τῶν Ἑλλήνων;
   Ὡς ἐξ’ ὁρισμοῦ ὁ Στρατὸς τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὸ ἔνοπλον Ἔθνος!

Τὸ Ἔθνος Ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, φύσει καὶ θέσει εἶναι Φιλειρηνικὸν διότι ἡ Ψυχὴ Ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων εἶναι Ἐλευθέρα καὶ Ἀνεξάρτητος καὶ ὅ,τι εἶναι κάποιος αὐτὰ ἐπιδιώκει καὶ αὐτὰ πράττει καὶ διὰ τοὺς ἄλλους, ὡς ὁ Βασιλεὺς τῶν πᾶν-Ἑλλήνων Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδῶν τοῦ Φιλίππου καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος!

   Ὁ ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος ἤτοι ὁ Ἄνθρωπος γνωρίζει Καλῶς πὼς θὰ παραμείνῃ ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος, ὅσον ἐπιδιώκει τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους!

Αὐτὸ τὸ βαθὺ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἐξ’ αὐτοῦ ἀπορρέουσα πεῖρα καὶ Γνῶσις εἶναι ἡ ὁδηγὸς Ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἤτοι τοῦ οἰκουμενικοῦ πνεύματος Παιδείας, ὡς τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτου τοῦ Φωτὸς Ἀλεξάνδρου!
    Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες παπποῦδες μας προμαχοῦντες/[1]/ κατὰ τῶν βαρβάρων εἰσβολέων ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρική, τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα σὰν σήμερα, 20/9, πρὶν 2.494 χρόνια, εἶναι ποὺ ἀπέτρεψαν τὴν δούλωσίν των/μας, ἀπὸ τοὺς ἐπιδόξους ληστὲς τοῦ τότε κόσμου, ὅπως καὶ σήμερα, ποὺ ἤθελαν νὰ λεηλατήσουν τὸν βιός τους, τὴν ζωήν τους, νὰ κλέψουν τὸ μέλλον τους, τὰ ὄνειρά τους, τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς των καὶ νὰ τοὺς μεταλλάξουν σὲ σκλάβους των, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα!
  Αὐτοὶ οἱ βάρβαροι καὶ βάναυσοι αἱμοσταγεῖς εἰσβολεῖς, οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἀνίεροι, ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἀσία (Πέρσες) καὶ τὴν Ἀφρικὴ (Φοίνικες τῆς Καρχηδόνος), μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό, τὴν ὑφαρπαγὴ τῶν ἔργων μας καὶ τὴν δούλωσιν τῶν φύσει Ἐλευθέρων καὶ συνεπῶς τῶν Δημιουργῶν, Ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων!
  Αὐτοὶ οἱ βάρβαροι καὶ βάναυσοι αἱμοσταγεῖς εἰσβολεῖς, οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἀνίεροι, πάντοτε ἤθελαν δούλους ἢ μᾶλλον σκλάβους μὲ δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου, γιατὶ εἶναι Πονηροί, Ἅρπαγες καὶ Κλέφτες, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ζωὴ ἐντός των.
   Ὅμως τὸ Ἐλεύθερον ἔμψυχον τῶν Ἑλλήνων, οἱ ζῶσες Δυνάμεις τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τοῦ Λόγου, κατατρόπωσαν καὶ κατέσφαξαν τὰ πλάσματα τοῦ σκότους, τὶς σκιές, ἐλευθερώνοντάς τα καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὰ κελύφη τοῦ ζόφου τῆς Καμπαλλά(!)
Οἱ νικηφόροι αὐτοὶ πόλεμοι τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἄνοιξαν τὶς Πύλες τοῦ Φωτὸς στὸν ἐκπολιτισμὸ τῶν φυλῶν τῆς Εὐρώπης!
   Οἱ «Εὐρωπαῖοι» ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν σήμερα, μισοῦν ὅ,τι τοὺς ἀνέστησεν(!)
Μισοῦν καὶ τὸν Αἰσχύλο ποὺ τάχα θαυμάζουν, ἐμπράκτως Ψευδόμενοι(!!)
Ὁποία ἀχαριστία, ὁποία ἀναισχυντία, ὁποία διαστροφὴ τῆς ψυχῆς των(!!)
Εἶναι θέσει ἢ φύσει ἀσεβεῖς καὶ ἀνίεροι ἆρα γε;
  Ἀλλὰ ἡ μεγάλη Ψυχὴ τοῦ Ἔθνους, ὡς διὰ τοῦ Κολοκοτρώνη, λιτὰ καὶ ἀπέριττα εἶπεν καὶ λέγει:
«Φωτιὰ καὶ τσεκοῦρι στοὺς προσκυνημένους.»
Ἄνευ μίσους καὶ ἄνευ πάθους!

   Ἡ ἔννοια Φιλοπατρία, ἀπέχουσα παντὸς σοβινισμοῦ, ξενοφοβίας καὶ ρατσισμοῦ, 
τὰ λέει Ὅλα μὰ Ὅλα!
Ἐλεύθερον τὸ ἔνθεον!

Εἶναι ἡ Ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἤτοι τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ!

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων:
νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
Αἰσχύλος

Εμπρός, γιοί των Ελλήνων,
Ελευθερώστε την πατρίδα,
Ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας,
Τους βωμούς των θεών των πατέρων σας
Και τους τάφους των προγόνων σας:
Τώρα είναι ο αγώνας για τα πάντα.
Σαλαμὶς καὶ ἡ Ψυττάλεια θὰ ἔπρεπε διεθνῶς νὰ εἶχαν ἀναγνωρισθῇ ὡς Ἱερὰ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, χαίροντας παγκοσμίου προστασίας, ὡς Ἱερὰ τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ νὰ γίνονται δρώμενα μὲ συνεχεῖς ἀναπαραστάσεις γιὰ ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητα!  Νὰ πηγὴ πλούτου «πολιτικάντιδες» τοῦ κεντρικοῦ - μαρξιστικοῦ σχεδιασμοῦ, τοῦ οἰκονομισμοῦ τῆς κίβδηλης ἐλίτ(!!)
  Οἱ νεότεροι «πολιτικοὶ» τυχαία τάχα, μετέτρεψαν τὴν Ψυττάλεια σὲ βόθρο, ὅπως καὶ τὴν πᾶν-Ἵερο Ἐλευσῖνα κάτι θέλουν νὰ δηλώσουν καὶ ποδοπατήσουν;Οἱ κυριότερες ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἀποικίες τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος στὴν Σικελία!

Ἡ στρατηγικὴ τοποθεσία τῆς Καρχηδόνος στὴν Μεσόγειο.


Ἄποψις τῆς ἀρχαίας Καρχηδόνος.
   Ἡ Καρχηδὼν σήμερα εἶναι προάστιο τῆς Τύνιδος, πρωτευούσης τῆς Τυνησίας, πληθυσμοῦ 20.715 (ἀπογραφὴ 2004).
Ἀπετέλεσε  τὸ κέντρο τῆς Καρχηδονιακῆς Αὐτοκρατορίας κατὰ τὴν ἀρχαιότητα.
Ἡ πόλις ὑπάρχει τώρα καὶ 3.000 ἔτη, μεταλλασσομένη ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ Φοινικικὴ ἀποικία τῆς πρώτης 1000-ετίας π.Χ. σὲ πρωτεύουσα μιᾶς ἀρχαίας αὐτοκρατορίας.

Οἱ ὀνομασίες τῆς Καρχηδόνος εἶναι: Carthago ή Karthago στὰ λατινικά,
Καρχηδὼν στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά,
قرطاج-  Qarṭāj  στὰ ἀραβικά,
Kartajen στὰ βερβέρικα, ἐτρουσκικὰ Carθaza, ἀπὸ τὸ Φοινικικὸ Qart-ḥadašt, τὸ ὁποῖον σημαίνει Νέα Πόλις (ἀραμαϊκά: קרתא חדאתא, Qarta Ḥdatha) καὶ ποὺ σήμερα παρουσίαζεται ὡς ἡ «νέα Τύρος». 
Μάχη τῆς Ἱμέρας 480π.Χ.


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΜΕΡΑΣ


Τὸ Γεωπολιτικὸ Πλαίσιο τῆς Ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀσία[1]  Προμαχῶ: ὑπερασπίζομαι κάποιον ἢ κάτι μπαίνοντας ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἀγῶνος.