Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Η αξιοκρατία των Ελλήνων!


       Οι εις πολιτείαν Δημοκρατίας παιδαγωγούντες!
Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός. 
«Οἱ γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ 
πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ’ ἣ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπαίδευε τοὺς πολίτας ὥσθ’ ἡγεῖσθαι τὴν μὲν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ’ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς τοιούτους βελτίους καὶ σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς πολίτας ἐποίησεν.» 
[Ισοκράτους 7. Πίστις. §20]
Διότι κατ’ εκείνη την εποχή [του Κλεισθένους και του Σόλωνος, 6ος αιών π.Χ.] οι διοικούντες την πολιτεία την κατέστησαν τέτοια ώστε να μην προσαγορεύεται κοινότυπα και χλιαρά (κατ’ όνομα δημοκρατία), κατά τα φαινόμενα των πράξεων εκείνων που συντυχούσαν αυτής (εξαρτούσαν την τύχη τους με αυτήν, την πόλι), αλλά ούτε και παιδαγωγούσε τους πολίτες ούτως ώστε να επιβάλλεται ως δημοκρατία η ατιμωρησία (η ακολασία), η παρανομία ως ελευθερία, η θρασύτης ως ισονομία, η δε αναίδεια αυτών των πράξεων ως ευδαιμονία· αλλά παιδαγωγούσε τους πολίτας ώστε (η ψυχή των, το συναίσθημά των) να μισεί και κολάζει (τιμωρεί) αυτούς (τους διαφθορείς). Ούτως έκαμε (η πολιτεία της Δημοκρατίας) όλους τους πολίτας τελειοτέρους και πλέον σώφρονας.
                                                                                     Απόδοσις, Δ. Μαλασπίνας.
© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.