Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Κρίνοντας διά να Κριθώ από ....Κρίνοντας διά να Κριθώ από τους Νόες, 
τους Υιούς των Θεών!!!

Ο Συνάδελφος Hubert Reeves μπορεί να ήταν σπουδαίος Αστροφυσικός, αλλά ή η μετάφρασις δεν είναι σωστή ή ο ίδιος ουδέν Οίδεν από το Φως του Έλληνος Λόγου!
 Ο Θεός, ως έννοια, σαφώς και είναι όχι απλώς αόρατος, αλλά επέκεινα και κάθε Ιδέας, όπως και αυτής πχ της αορατότητος! Αυτό σημαίνει πως:
1.) είναι νοητικό σφάλμα, πχ το λεγόμενον πως «ο Θεός είναι Αγάπη ή Σοφία ή ….» !
2.) είναι νοητικό σφάλμα το περί «αορατότητος» του Θεού διότι αυτό σημαίνει Υπαρκτικότητα του Θεού, όπερ ασύμβατον και αντινομεί της εννοίας Θεός!
3.) είναι Μέγα νοητικό σφάλμα ότι «ο Θεός είναι η Φύσις», καθώς όχι μόνον περιορίζει τον Θεό εις την «Φύσιν», αλλά τον ταυτίζει με Αυτήν! (Πρόκειται για την Μαρξιστική αντίληψη του «Εθνικοσοσιαλισμού», σε αντίθεση προς τον συγγενή του Διεθνιστικό Μαρξισμό, που η «θεολογία» τους ή καλύτερα το religion του αρνείται τον Θεό.)
4.) είναι Μέγα ατόπημα ότι «ο άνθρωπος καταστρέφει την Φύση». Ο άνθρωπος προκαλεί μία διαταραχή (τελικώς εξαιρετικά μικρής κλίμακος), αποκλειστικώς και μόνον στις εκδηλώσεις της Φύσεως, την οποία η Φύσις αποκαθιστά με ταχείς και συντονισμένους ρυθμούς, γοργά, με τον Καλύτερο, τον Άριστο τρόπο, ώστε να μην αφανισθεί ούτε κάν ο «Ταραξίας», αλλά να Συνετισθεί, να Παιδαγωγηθεί από τα ίδια Σφάλματά του, τα αμαρτήματά του, αρχαιοελληνιστί, καθ’ ότι πάντα τα Υπαρκτά, ως και ο άνθρωπος, είναι Τέκνον της Φύσεως, εν τέλει της «Παμμήτορος Θεάς»! Η Δράσις αυτή είναι ο «Έλεος»!!!
Δι’ αυτό οι Έλληνες ωνόμαζον και ονομάζομεν την Φύσιν ή επί το ορθόν το Πνεύμα της Φύσεως «Παμμήτηρα Θεά» και συγχρόνως αντιλαμβανόμεθα ότι «η Φύσις είναι Παιδαγωγός» φέρουσα εις το Απολλώνιον Ωραίον, το Αληθές και το Αγαθόν!!!
5.) Η Φύσις, η «Παμμήτηρ Θεά», η οποία, ως ελέχθη, είναι Παιδαγωγός εις τον άνθρωπο, ενώ ο Θεός είναι επέκεινα όχι απλώς της Φύσεως, αλλά και του λόγου – Αιτίας της Φύσεως!
6.) Όπως είναι νοητικόν σφάλμα ότι οι «επιστήμονες» είναι η Επιστήμη, έτσι είναι νοητικόν σφάλμα η πρότασις του Hubert Reeves, η οποία εισάγει το Δογματικόν Σφάλμα, το Δογματικόν Ημαρτημένον, ταυτίζοντας όχι απλώς την «Παμμήτηρα Θεά» με τις εκδηλώσεις της, αλλά και αυτόν τον Θεό με ένα πολλοστημόριον, αυτής ακόμη της φυσικής εκδηλώσεως!
   Αυτά, εις το Όνομα του εντελεχούς λόγου, ότι αυτός Διερευνά, Κρίνει, Διατάσσει, Ανατάσσει και Αποκαθιστά την Τάξιν, φέρων εις εκδήλωσιν το Πνεύμα Αυτής!!!  Συνεπώς ο λόγος αυτός Δεν ανέχεται το ψεύδος, που τόσον εκτιμά η ανθρώπινος ανοησία. Η ανοχή και μόνον του εκκολαπτομένου ψεύδους στον ανθρώπινο ψυχισμό, δημιουργεί το ΨΕΥΔΟΣ, αιτία πάσης ΣΥΜΦΟΡΑΣ…
   Ο Ορθοφρονών, ο Άνθρωπος, τίθεται μετά των ομοίων του Πολέμιος του Ψεύδους!!!

© Copyright Ἱστολογίου..
Ἐπιτρέπεται ἢ καὶ «ἐπιβάλλεται» ἡ περιορισμένη ἀντιγραφὴ
καὶ χρῆσις τῶν ἄρθρων τῆς παρούσης ἱστοσελίδος,
ὑπὸ τὴν ῥητὴν Ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνεργοῦντος νὰ ἀναφέρῃ τὸν Συγγραφέα,
ὡς καὶ τὴν πηγὴν προελεύσεως, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.